Protokoll utskottssammanträde 2009/10:34

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:34

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34

 

DATUM

Tisdagen den 1 juni 2010

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen om sysselsättningsriktlinjerna inom EU 2020

 

Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård åtföljd av politiskt sakkunniga Catharina Henriksson, departementsråden Per Ewaldsson och Maria Hemström och departementssekreterarna Maria Melin och Tomas Göransson närvarade under denna punkt.

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård om kommissionens meddelande KOM(2010)193 förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020, och SEK(2010)488 rekommendation till rådets rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik, Del I av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020.

 

Underlaget utgjordes av den tidigare översända faktapromemorian, daterad den 21 maj 2010, 2009/10:FPM81, promemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet, daterad den 26 maj 2010 och kommissionens förslag KOM(2010)193 slutlig och rekommendation till rådets rekommendation SEK(2010)488 slutligt.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick i huvudsak av promemorian. Vid överläggningen lade Eva Uddén Sonnegård bl.a. till följande. Regeringen pekar även på tillväxtfördelarna i kopplingen mellan socialt deltagande och sysselsättning. Regeringen anser också att ökat deltagande för kvinnor på arbetsmarknaden utgör en betydande tillväxtpotential och kvinnors ökande deltagande är dessutom nödvändigt för att möta den demografiska utvecklingen. Regeringen understryker också att vägen till ökad social delaktighet går via arbete och en arbetsmarknad för alla.

 

Vid överläggningen framkom synpunkten från företrädare för Socialdemokraterna att regeringens förslag till ståndpunkt är så allmänt hållen att det är svårt att ha någon mer precis uppfattning i saken. Det är först när ståndpunkten omvandlas till praktisk politik som man kan se vad den faktiskt innebär. 

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt som den nu redovisats.

 

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna ville till protokollet anmäla avvikande mening som hänförde sig till de synpunkter som framfördes under såväl detta sammanträde som utskottssammanträdet den 18 maj (informationspunkten § 1 a om sysselsättningsriktlinjer inom Europa 2020) där bl.a. statssekreterare Eva Uddén Sonnegård närvarade; den avvikande meningen utvecklas vidare i bilaga 2.

 

§ 2

Information från Medlingsinstitutet

 

Information lämnades om avtalsrörelsen av generaldirektör Claes Stråth och Tiina Virtanen, båda från Medlingsinstitutet.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 4

EU-information från kansliet

 

Frågan aktualiserades om att överlämna faktapromemoria, daterad den 21 maj 2010, 2009/10:FPM81 till finansutskottet eftersom merparten av riktlinjerna i kommissionsdokumentet KOM(2010) 193 närmast är att hänföra till finansutskottets beredningsområde. Utskottet beslutade att, under förutsättning av detta utskotts medgivande, överlämna faktapromemorian.

 

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:33 justerades.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

 

§ 8

Övrigt

 

Information lämnades om att de som anmält sig till mötet om jobbcoacher den 2 juni 2010 kan träffas utanför möteslokalen på Drottninggatan 33, kl. 16.55.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 juni kl. 10.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Elise-Marie Donovan

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

Bilaga

 

  1. Närvaroförteckning
  2. Avvikande mening (s, v, mp) under § 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:34

 

 

§ 1

§ 2

§§ 3–9

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*)

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*)

 

*)

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.