Protokoll utskottssammanträde 2009/10:35

Näringsutskottets protokoll 2009/10:35

NÄRINGSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35

 

DATUM

2010-05-06

TID

09.30-10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 34.

 

§ 2

Subsidiaritetsprövning av förslag rörande europeisk statistik om turism

 

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag (KOM(2010) 117) till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Anmälan av inkommen faktapromemoria

 

Anmäldes inkommen faktapromemoria 2009/10:FPM74 om förordning om turismstatistik med anledning av kommissionens förslag (KOM(2010) 117) till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering, innovation och rådgivning

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:148 om företagsutveckling – statliga insatser för finansiering, innovation

och rådgivning och motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 


 

§ 5

Fråga om yttrande till finansutskottet över vårtilläggsbudget

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:99 med förslag om vårtilläggsbudget för 2010.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 6

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över den ekonomiska vårpropositionen

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2009/10:100) om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 7

Fråga om yttrande till finansutskottet över den ekonomiska vårpropositionen

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2009/10:100) och motion.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 8

Fråga om yttrande till finansutskottet över årsredovisning för staten 2009

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2009/10:101 med årsredovisning för staten 2009.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 9

Subsidiaritetsprövning av förslag rörande tekniska standarder och föreskrifter m.m.

 

Behandlades fråga om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag (KOM(2010) 179) till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 


 

§ 10

Inbjudan till rymdkonferens i Bukarest

 

Utskottet informerades om inbjudan till Europeiska rymdkonferensens workshop i Bukarest den 17 maj.

 

Utskottet beslutade att delta.

 

§ 11

Information från Näringsdepartementet

 

Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information med anledning av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB. Härvid närvarade även ämnessakkunnige Magnus Fernström och kanslirådet Patrik Jönsson, Näringsdepartementet.

 

 

§ 12

Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB och motion.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2010-05-18

 

 

Carl B Hamilton

 


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:35

 

§ 1-6

§ 7-12

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering                                  o = ledamöter som härutöver har varit närvarande