Protokoll utskottssammanträde 2009/10:35

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:35

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35

 

DATUM

2010-06-08

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning

Representanter för föreningen Klimatkommunerna presenterade föreningens verksamhet.

§ 2

Justering av betänkande
Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete samt följdmotioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (s,v,mp) under punkt 1  en ny målstruktur för miljöarbetet
- (s,v,mp)      -    -    2  miljökvalitetsmålen
- (s,v,mp)      -    -    3  etappmål,
- (s,v,mp)      -    -    4  Miljömålsrådet
- (s,v,mp)      -    -    6  miljörörelsen och miljömålen
- (s,v,mp)      -    -    7  regelverk för handel och miljö
- (s,v,mp)      -    -    8  ekosystemtjänster
- (s,v,mp)      -    -   11  giftfri miljö
- (s,v,mp)      -    -   13  ingen övergödning och
- (s,v,mp)      -    -   14  levande skogar.

§ 3

Justering av betänkande
Utskottet upptog till fortsatt behandling uppskov med behandlingen av vissa ärenden.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:MJU29 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden justerades.

 

§ 4

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag
Utskottet upptog till behandling Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor, KOM(2010) 249 slutlig.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 5

Inkomna EU-dokument m.m.
Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Ett dokument, KOM(2010) 249, är föremål för subsidiaritetsprövning, se § 4 i detta protokoll.

 

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 

§ 6

Seminarium om den gemensamma jordbrukspolitiken

En inbjudan till ett seminarium om den gemensamma jordbrukspolitiken den 19-20 juli i Bryssel anmäldes.

Beslutades att Bengt-Anders Johansson (m) representerar utskottet.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
22 juni 2010 kl. 07.30.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat den 22 juni 2010

 

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:35

 

§§ 1-7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2010-06-08

                                                                                                        Bilaga 2

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2009/10:35

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 11 maj – 2 juni 2010

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum (MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2010) 228

2010-05-18

2010-05-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet.
Andra uppföljningsrapporten till meddelandet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen                  (KOM(2007) 414 slutlig)  {SEK(2010)573}

KOM(2010) 249

2010-05-21

2010-05-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor

KOM(2010) 235

2010-05-18

2010-05-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om framtida steg vad gäller hanteringen av biologiskt avfall i Europeiska unionen      SEK(2010) 577

KOM(2010) 267

2010-05-28

2010-05-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av artikel 105 och följande i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller åtgärder för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter
SEK(2010)655

KOM(2010) 275

2010-06-01

2010-06-01

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
(Endast de franska och de nederländska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

KOM(2010) 276

2010-06-01

2010-06-01

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
(Endast de engelska, franska och nederländska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum (MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2010) 277

2010-06-01

2010-06-01

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
(Endast de franska och de nederländska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

 

Återrapporter m.m.

 

Översiktsrapport

2010-05-17

2010-05-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Möte i rådet för allmänna frågor (GAC) den 10 maj 2010

Återrapport

2010-05-17

2010-05-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet 17 maj 2010

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.