Protokoll utskottssammanträde 2009/10:35

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:35

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35

 

DATUM

Torsdagen den 3 juni 2010

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Arbetsförmedlingen

 

Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck, chefen för ledningsstaben Jan-Olof Dahlgren och verksamhetssamordnaren Said Maroufkhani, samtliga från Arbetsförmedlingen.

 

§ 2

Information från Riksrevisionen

 

Information lämnades av Riksrevisorn Claes Norgren, åtföljd av revisionsdirektören Mats Johansson och revisorerna Christofer Lundin och Karolina Larfors, samtliga från Riksrevisionen, om RiR 2010:5 och 6 och Riksrevisionens årliga rapport (2010).

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Beslut om att frågan om att överlämna faktapromemoria 2009/10:FPM82 till annat utskott behandlas under punkten Övrigt vid dagens sammanträde.

 

Den 14 juni besöker en delegation från Vietnam riksdagen och önskemål har framförts om att träffa svenska parlamentariker. Désirée Pethrus Engström anmälde att hon kan delta i ett möte med vietnameserna.

 

§ 4

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 5

Subsidiaritetsprövning av KOM(2010)204 slutlig

 

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, KOM(2010)204 slutlig.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna del av § 5 förklarades omedelbart justerad.

 

I sammanhanget noterades det att i den svenska versionen av KOM(2010)204 har förordningstexten översatts könsneutralt, utom såvitt avser förslagets artikel 32, vilket avviker från den engelskspråkiga versionen. Utskottet uppdrog åt kansliet att undersöka och vid behov kontakta Regeringskansliet i denna sak.

 

 

§ 6

Behandling och justering av bet. 2009/10:AU15 Uppskov med behandling av ärenden

 

Utskottet behandlade och justerade betänkande 2009/10:AU15.

 

§ 7

Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade från ett besök som ett antal ledamöter gjorde den 2 juni hos företaget Antenn Consulting om jobbcoacher. I mötet deltog även representanter från bl.a. branschorganisationen Bemanningsföretagen och Arbetslivsresurs AR AB.

 

§ 8

Justering av protokoll

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 10

Övrigt

 

a) Fråga om att överlämna faktapromemoria 2009/10:FPM82 om social och ekonomisk integration av romer i Europa, daterad den 24 maj 2010, till konstitutionsutskottet. Utskottet beslutade att under förutsättning av utskottets medgivande överlämna faktapromemorian.

 

Denna del av § 10 förklarades omedelbart justerad.

 

b) Utskottsfesten kommer att äga rum måndagen den 21 juni 2010 hos Désirée Pethrus Engström i Bromma.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Något ytterligare utskottssammanträde är inte planerat under detta riksmöte.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Elise-Marie Donovan

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:35

 

 

§§ 1–4

§§ 5–11

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.