Protokoll utskottssammanträde 2009/10:36

Socialutskottets protokoll 2009/10:36

 

SOCIALUTSKOTTET                                                                                         

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36

DATUM

2010-05-18

TID

11:00-11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkände föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 6 maj 2010 justerades.

 

§ 3

Fortsatt behandling av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag och motioner

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag och motioner

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid ett senare tillfälle.

§ 4

Fortsatt behandling av proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet samt motioner

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:176 Personlig assistans – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet samt motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU21 justerades.

 

Reservationer anmäldes av v-ledamoten och mp-ledamoten.

§ 5

Preliminär behandling av skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt

Utskottet behandlade preliminärt skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid ett senare tillfälle.

 

 

 

§ 6

Preliminär behandling av fråga om yttrande till FiU över 2010 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade preliminärt fråga om yttrande till finansutskottet över 2010 års ekonomiska vårproposition samt motion.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid ett senare tillfälle.

 

§ 7

Fråga om yttrande till JuU över Stockholmsprogrammet

Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet över Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet KOM(2010)171.

 

Efter genomgång och diskussion av en av kansliet upprättad promemoria samt Fakta PM finner utskottet inte skäl att avge yttrande.

Justitieutskottet meddelas härom genom protokollsutdrag.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

§ 9

Övriga frågor

 

Kanslichefen informerade om arbetet med patientrörlighetsdirektivet och tog upp frågan om ev. överläggning inför sammanträdet den 27 maj. Utskottet beslutade att förbereda för överläggning.

 

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 maj kl. 09:30

 

 

 

Vid protokollet     Mattias Andersson

 

Justeras                 2010-05-20

 

 

 

                             Kenneth Johansson

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:36

 

§ 1-10

§

4

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.