Protokoll utskottssammanträde 2009/10:36

Trafikutskottets protokoll 2009/10:36

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36

 

DATUM

2010-05-18

TID

Kl. 11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2009/10:35 från den 6 maj 2010.

 

§ 2

Tillgängliga elektroniska kommunikationer

 

Utskottet överlämnade till konstitutionsutskottet proposition 2009/10:193 punkt 1 förslag till ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation såvitt avser 3 kap. 10 §. 

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer och motioner.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2009/10:TU18.

 

Reservationer anmäldes enligt följande:

  1. IT-politiskt delmål för tillgänglighet, punkt 1 (s, v, mp).
  2. Delaktighet i informationssamhället, punkt 2 (s, v, mp).
  3. Tillgång till elektroniska kommunikationer, punkt 5 (s, v, mp).
  4. Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden, punkt 6 (s, v, mp).
  5. IT och miljön, punkt 7 (s, v, mp).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m. med motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Ny kollektivtrafiklag m.m.

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag m.m. med motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling

 

§ 5

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 maj 2010 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Daniel Lindholm

 

 

Justeras

2010-05-25

 

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:36

 

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2010-05-18

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:36

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

Tågtrafiken i Bergslagen,
Intresseföreningen Bergslagen

RD-160-2171-2009/10

 

Ja

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.