Protokoll utskottssammanträde 2009/10:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:36

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36

 

DATUM

2010-06-22

TID

07.30-08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Jordbruksdepartementet
Jordbruksminister Eskil Erlandsson med medarbetare informerade om det avgående spanska och det kommande belgiska ordförandeskapet i EU. Vidare lämnades information inför Jordbruks- och fiskerådet den 28-29 juni 2010.

 

§ 2

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 3 och 8 juni 2010 justerades.

 

§ 3

Subsidiaritetsprövning

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor, KOM(2010) 249.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Bemyndiganden

Ordföranden bemyndigades att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordföranden bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

 

§ 7

Ordförandes tack

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för goda insatser under riksmötet.

 

Claes Västerteg (c) framförde utskottets tack till ordföranden.

 


 

§ 8

Information från Miljödepartementet
Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson med medarbetare lämnade information om Sveriges position angående kommersiell valjakt i samband med internationella valfångstkommissionens möte.

 

 

 

Vid protokollet

 

Justerat den 22 juni 2010

 

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:36

 

§ 1

§§ 2-7

§ 8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

-

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2010-06-22

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:36

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Europaparlamentets resolution om EU:s jordbruk och klimat-
förändringarna

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om ett allmänt förbud mot användning
av cyanidbaserad gruvdriftsteknik inom Europeiska unionen

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energi-
effektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om kommissionens vitbok:
Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets
och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

 

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens direktiv
om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv
95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel
och om upphävande av beslut 2004/374/EG

 

Kännedoms-

kopia

 

 

 

 


 

 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2010-06-22

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2009/10:36

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 3 – 16 juni 2010

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum (MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2010) 294

2010-06-04

2010-06-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
(Endast den franska texten är giltig)   (Text av betydelse för EES)

KOM(2010) 298

2010-06-04

2010-06-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om förlängning av godkännandet för fortsatt saluföring av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs Bt11 (SYN-BTØ11-1), om godkännande av livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller eller består av fodermajs Bt11 (SYN-BTØ11-1) enligt förordning (EG) nr 1829/2003 och om upphävande av kommissionens beslut 2004/657/EG
(Endast den franska texten är giltig)    (Text av betydelse för EES)

KOM(2010) 299

2010-06-04

2010-06-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

KOM(2010) 324

2010-06-15

2010-06-15

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.