Protokoll utskottssammanträde 2009/10:37

Socialutskottets protokoll 2009/10:37

 

SOCIALUTSKOTTET                                                                                         

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37

DATUM

2010-05-20

TID

09:30-09:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan.

 

Utskottet godkände föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet från den 18 maj 2010 justerades.

 

§ 3

Preliminär behandling av proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn jämte motioner

Utskottet behandlade preliminärt proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid senare tillfälle.

 

§ 4

Preliminär behandling av proposition 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning jämte motioner


Utskottet behandlade preliminärt proposition 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid senare tillfälle.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 6

 

Övriga frågor

Ordföranden informerade om inbjudan till Parlamentariskt möte i samband med 18:e Internationella AIDS-konferensen i Wien den 20 juli 2010. Två ledamöter från utskottet bereds tillfälle att delta.

 

Ordföranden informerade om att äldreministern Maria Larsson avser deltaga i debatten om SoU 18 Värdigt liv i äldreomsorgen. Utskottet ställde sig positivt till att ordningen mellan utskottets övriga ärenden anpassas därtill i kammaren måndagen den 24 maj.

 


 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 maj kl 11:00

 

 

 

 

Vid protokollet     Marlene Quiñones

 

 

Justeras                 2010-05-25

 

 

                             Kenneth Johansson


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:37

 

§ 1-3

§ 4

§ 5-7

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (kd)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.