Protokoll utskottssammanträde 2009/10:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:37

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37

 

DATUM

2010-08-09

TID

13.00-13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om det stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet, KOM(2010) 336.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 vad gäller förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund, KOM(2010) 325.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet,

KOM(2010) 362.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (omarbetning), KOM(2010) 359.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier, KOM(2010) 375.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk, KOM(2010) 393.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 8

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 9

Bemyndigande

Ordföranden bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justerat den 9 augusti 2010

 

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:37

 

§ 1-9

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2010-08-09

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2009/10:37

 

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 17 juni – 2 augusti 2010

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum (MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2010) 325

2010-06-22

2010-06-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… av den […] om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 vad gäller förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund

KOM(2010) 336

2010-06-24

2010-06-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2010 av den […] om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller det stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet

KOM(2010) 337

2010-06-24

2010-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om det tyska alkoholmonopolet

KOM(2010) 340

2010-06-28

2010-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om erfarenheterna från den statistiska undersökning om odlingar med vissa slag av fruktträd som genomförts av medlemsstaterna under 2007 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/109/EG av den 19 december 2001          SEK(2010)776 final

KOM(2010) 359

2010-07-05

2010-07-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (omarbetning)

KOM(2010) 362

2010-07-07

2010-07-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på
marknaden enligt flexibilitetssystemet                   SEK(2010)828   SEK(2010)829

SEK(2010) 828

2010-07-07

2010-07-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Sammanfattning av konsekvensbedömningen som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

KOM(2010) 384

2010-07-16

2010-07-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. TSE-färdplan 2. Ett strategidokument om transmissibel spongiform encefalopati 2010–2015  
SEK(2010)899

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum (MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2010) 375

2010-07-13

2010-07-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa
eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier                {KOM(2010) 380 slutlig}

KOM(2010) 380

2010-07-13

2010-07-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om medlemsstaternas fria rätt att fatta beslut om odling av genetiskt modifierade grödor                        {KOM(2010) 375 slutlig}

KOM(2010) 393

2010-07-19

2010-07-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

2009/10:FPM96

2010-06-28

2010-06-28

2010-06-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Förordning om europeisk statistik över frukt- och vinproduktion

2009/10:FPM101

2010-07-01

2010-07-01

2010-07-23

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande om möjligheterna att minska utsläpp av växthusgaser mer än 20 %

Återrapporter m.m.

 

 

 

 

Återrapport

2010-06-17

 

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Miljörådet 11 juni 2010

Återrapport

2010-07-02

2010-07-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet 29 juni 2010

Yttrande

2010-06-23

2010-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Motiverat yttrande från italienska senaten över KOM(2010) 176 om regler för import till EU av fiskeriprodukter m.m. från Grönland

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.