Protokoll utskottssammanträde 2009/10:38

Socialutskottets protokoll 2009/10:38

 

SOCIALUTSKOTTET                                                                                         

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38

DATUM

2010-05-25

TID

11:00-11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkände föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 20 maj 2010 justerades.

 

§ 3

Fortsatt behandling av proposition 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt

 

Utskottet fortsatte behandlingen av propositionen.

Utskottet fattade beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU20 justerades.

 

§ 4

Fortsatt behandling av fråga om yttrande till FiU över 2010 års ekonomiska vårproposition samt motion

Utskottet fortsatte behandlingen.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Förslag till utskottets yttrande 2009/10:SoU5y justerades.

 

En gemensam avvikande mening anmäldes av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

§ 5

Information om spanska ordförandeskapets möte i Madrid den 25 mars 2010

Ylva Johansson (s) och Kirsten Dieden informerade kort om de frågor som behandlades under det spanska ordförandeskapets möte i Madrid den 25 mars 2010.

 

§ 6

Information om World Health Assembly i Geneve 17–22 maj 2010

Ann Arleklo (s) och Finn Bengtsson (m) informerade kort om de frågor som behandlades under World Health Assembly i Geneve 17–22 maj 2010

 


 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 8

Övriga frågor


Kanslichefen informerade om att måndagen den 14 juni ska SoU15 En ny alkohollag debatteras i kammaren kl 09:00.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 maj kl 09:30

 

 

 

 

Vid protokollet     Marlene Quiñones

 

Justeras                 2010-05-27

 

 

 

                             Kenneth Johansson

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:38

 

§ 1-3

§ 4

§5-9

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                                                                                                   

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.