Protokoll utskottssammanträde 2009/10:38

Finansutskottets protokoll 2009/10:38

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38

 

DATUM

2010-05-20

TID

09:00-09:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Godkännade av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar

Planering
- Kanslichefen anmälde PM om höstens budgetreglering.

Inbjudan, Europaparlamentet 1 juni

- inbjudan till möte i Europaparlamentet om EUs budget för 2011 den 1 juni i Bryssel.
  Kanslichefen föreslog att utskottet skickar två ledamöter, en från vardera blocket, att
  delta i mötet.

 

Utskottet beslutade att delegera frågan till  presidiet.

 

Besök, IMF 3 juni

- IMF kommer till Sverige för den årliga granskningen och besöker utskottet den 3 juni kl. 10.30-11.30.

 

Fem ledamöter anmälde sig att delta vid mötet.

 

§ 3

Upphandling från statliga och kommunala företag (FiU33)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU33.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot förslaget under

-          Punkt 1. Regeringens proposition om upphandling från statliga och
kommunala företag (v)

-          Punkt 2. Förslaget i regeringens proposition om tidsbegränsning av
undantaget (v).

Tid för inlämnande av reservationerna fastställdes till torsdag den 20 maj kl 11.00.

 

§ 4

Obligatoriskt överskottsmål (FiU8y)

Föredrogs och behandlades förslag till yttrande FiU8y.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade yttrandet.

En avvikande mening anmäldes av (s, v, mp).

§ 5

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 (FiU19)

Föredrogs och behandlades skrivelse 2009/10:102 och motion Fi14 av Thomas Östros m.fl. (s). 

Ärendet bordlades.

§ 6

Utvärdering av penningpolitiken 2007-2009 (FiU24)

Fortsatt behandling av utkast till betänkande FiU24.

Ärendet bordlades.

§ 7

Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen (FiU36)

Fortsatt behandling av framställning RB4.

Ärendet bordlades.

§ 8

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009 (FiU37)

Föredrogs och behandlades skrivelse 2009/10:104.

Ärendet bordlades.

§ 9

Justering av protokoll

Protokoll nr 36 från den 6 maj justerades.

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

2009/10:38 Bilaga 1

§ 1-3

§ 4-6

§ 7-9

 

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

-

 

-

 

-

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

X

 

X

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

X

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

X

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

X

 

 

Monica Green (s)

O

 

X

 

X

 

 

Nina Lundström (fp)

-

 

-

 

-

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

X

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

X

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

X

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

X

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

-

 

-

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

X

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

-

 

-

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

X

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

O

 

-

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

-

 

-

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

O

 

X

 

-

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnsson (v)

X

 

X

 

X

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

X

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, O = Närvarande, - = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.