Protokoll utskottssammanträde 2009/10:3

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:3

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3

 

DATUM

Torsdagen den 15 oktober 2009

TID

09.02–09.24

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 13 oktober 2009 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

 

-          motion 2009/10:K1 av Thomas Östros m.fl. (s, v, mp) med anledning av proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak

 

-          framställning 2009/10:RS1 Riksdagsledamöternas pensionssystem

 

-          225 K-motioner från den allmänna motionstiden.

 

§ 3

Remiss från AU över proposition 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

 

Kanslichefen anmälde att arbetsmarknadsutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig senast den 20 oktober 2009 över förslag om uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna, punkt 2, avsnitt 6 i propositionen och motion 2009/10:A5 i motsvarande delar.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

§ 4

Remiss från NU om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

 

Kanslichefen anmälde att näringsutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. jämte motioner.

 

§ 5

Överlämnande av motioner till finansutskottet

 

Utskottet beslutade att till finansutskottet – under förutsättning av detta utskotts medgivande – överlämna motionerna

 

- 2009/10:K318 av Lage Rahm m.fl. (mp)

- 2009/10:K319 yrkandena 1 och 2 av Lage Rahm m.fl. (mp)

- 2009/10:K328 av Eliza Roszkowska Öberg (m)

- 2009/10:K405 yrkande 6 av Berit Andnor m.fl. (s)

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

 

Överlämnande av motion till justitieutskottet

 

Utskottet beslutade att till justitieutskottet – under förutsättning av detta utskotts medgivande – överlämna motion 2009/10:K341 av Ingvar Svensson (kd).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

 

Preliminär justering av KU2 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2008/09:RS4 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

KU3y vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

 

Utskottet behandlade yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen jämte motion 2009/10:A5.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Justering av KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 avseende förslag till ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse 2010–2012 jämte motioner i berörda delar.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2009/10:KU1y justerades.

 

Avvikande meningar avgavs av (s), (v) och (mp).

 

§ 10

Fråga om yttrande till FiU Hösttilläggsbudgeten för budgetåret 2009

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:2 Höstilläggsbudget för 2009.

 

§ 11

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

 

Utskottet bordlade ärendet om utlämnande av allmänna handlingar (jfr protokoll 2009-10-13, § 19).

 

Vid protokollet

Justerat 2009-10-20

Berit Andnor


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:3

 

§ 1-6

§ 7-11

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl tom 31/12-09

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12-09

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.