Protokoll utskottssammanträde 2009/10:3

Civilutskottets protokoll 2009/10:3

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3

 

DATUM

2009-10-20

TID

kl. 11.00-11.10

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 13 oktober 2009.

 

 

§ 2

Yttrande till FiU

 

Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet

över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkning av statsin-

komsterna, m.m.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2009/10:CU1y, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes avvikande meningar av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 3

Motionsregister 2009/10

 

Redovisades yrkandesammanställning för civilutskottet från den allmänna motionstiden 2009.

 

 

§ 4

Motionsberedning i civilutskottet under 2009/10

 

Fortsattes behandlingen av fråga om motionsberedning i civilutskottet under 2009/10.

 

Utskottet beslutade att ställa sig bakom förslagen i den av kansliet den 8 oktober 2009 upprättade promemorian, se bilaga 2, med de ändringarna att motioner om konsumentfrågor och sms-lån ska behandlas i ett särskilt betänkande under hösten 2009 samt att motioner om plan- och bygglagen ska behandlas våren 2010.

 

 


§ 5

Fastställande av preliminär plan för civilutskottets

sammanträden m.m. under hösten 2009

 

Utskottet beslutade fastställa den som bilaga 3 till protokollet fogade planen med de ändringarna att tisdagen den 1 december 2009 kl. 10.00-13.00 göra ett studiebesök hos Sveriges riksbank och att tisdagen den 17 november 2009 kommer att vara en reservdag, att behandling av ärendet om plan- och bygglagen den 5 november och 15 december 2009 flyttas till våren 2010 och att motioner om upplåtelseformer m.m. ska behandlas i stället samt att motioner om konsumentfrågor och sms-lån ska behandlas i ett särskilt betänkande under hösten 2009.

 

 

§ 6

Överlämnande av motionsyrkande till SoU

 

Anmäldes fråga om överlämnande av motion 2009/10:So563 yrk. 2 av Kjell Eldensjö (kd) Insemination av ensamstående och barnets rättigheter.

 

Utskottet beslutade att för behandling till socialutskottet – under

förutsättning av dess medgivande – överlämna motionsyrkandet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Begäran om uppvaktning

 

Anmäldes och utdelades en från Sveriges Byggindustrier inkommen skrivelse med begäran att få uppvakta utskottet angående exploateringsavtal.

 

Utskottet beslutade att lämna begärt företräde vid senare tillfälle.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 november 2009 kl. 11.00.

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 3 november 2009

 

 

Hana Svecova

 

Johan Löfstrand

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:3

 

   §§

  1-2

   §§

  3-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.