Protokoll utskottssammanträde 2009/10:40

Socialutskottets protokoll 2009/10:40

 

SOCIALUTSKOTTET                                                                                         

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40

DATUM

2010-06-03

TID

09:30-10:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Utskottet godkände föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades.

 

§ 3

Fortsatt behandling av proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn samt motioner

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn samt motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU22 justerades.

 

Reservationer anmäldes av s-, v- och mp-ledamöterna.

§ 4

Fortsatt behandling av proposition 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning samt motioner

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning samt motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU25 justerades.

 

Reservationer anmäldes av s-, v- och mp-ledamöterna.

§ 5

Information om behandling av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag

 

Kanslichefen informerade om behandlingen av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag. De frågor som uppkommit med anledning av den EU-notifiering som gjorts har medfört att den processen har fördröjts. Det antecknades att utskottets ledamöter fått del av skrivelse från kommissionen den 31 maj 2010 samt pressmeddelande m.m. från folkhälsominister Maria Larsson. Detta innebär att riksdagen inte torde kunna behandla propositionen under denna mandatperiod. (Jfr §6.)

§ 6

Behandling av uppskovsbetänkande

 

Utskottet behandlade framställning om uppskov med behandling av ärenden.

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU15 justerades.


§ 7

Fråga om uppdrag för ordförande att justera detta protokoll

 

Utskottet gav ordförande i uppdrag att justera dagens protokoll.

 

§ 8

Inkommet EU-dokument

 

Inkommet EU-dokument, om handlingsplan för bekämpning av hiv/aids i EU och angränsande länder (2009/10:FPM83), anmäldes för utskottet.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 10

Övriga frågor

 

Utskottet beslutade att ordförande Kenneth Johansson deltar vid det Parlamentariska mötet i samband med den 18:e internationella AIDS-konferensen i Wien den 20 juli 2010.

 

Ordföranden riktade ett varmt tack till alla ledamöterna och kansliet för ett gott samarbete under denna mandatperiod och tillönskade alla en skön sommar.

 

Vice ordförande instämde och tackade ordföranden för hans sätt att leda utskottets sammanträden under denna mandatperiod.

 

 

 

 

Vid protokollet     Mattias Andersson

 

 

 

Justeras                 2010-06-08

 

 

Kenneth Johansson

 

 

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:40

 

§ 1-3

§ 4

§5-6

§7-10

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (kd)

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd)

o

 

x

 

o

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.