Protokoll utskottssammanträde 2009/10:41

Finansutskottets protokoll 2009/10:41

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:41

 

DATUM

2010-06-01

TID

11:00-11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännade av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar

Intern utfrågning

Kanslichefen föreslog att utskottet kallar riksbankschef Stefan Ingves till en intern utfrågning torsdagen den 3 juni kl. 09.00 för information om aktuella frågor.

Utskottet beslutade enligt förslaget.

Reserapporter

– Monica Green rapporterade från OECD:s Forum 2010 i Paris den 26–27 maj

– Ann-Charlotte Hammar Johnsson rapporterade från konferensen om ICT and Global Economic Crisis den 3-5 maj i Genève.

 

§ 3

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 (FiU19)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU19.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservation anmäldes mot förslaget under punkt 2, Stöd till den kommunala sektorn (s, v, mp).

Tid för inlämnande av reservationen fastställdes till samma dag kl 14.00.

 

§ 4

Utvärdering av penningpolitiken 2007–2009 (FiU24)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU24.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Ett särskilt yttrande anmäldes av (v).

Tid för inlämnande av det särskilda yttrandet fastställdes till torsdag 3 juni kl 14.00.

 

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Föredrogs och behandlades proposition 100, motion Fi15, yttranden från andra utskott samt Riksrevisionens redogörelser RRS11 och RRS14.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Kreditvärderingsinstitut (FiU31)
Föredrogs och behandlades proposition 217 och motion Fi16.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Justering av protokoll

Protokoll nr 40 från den 27 maj justerades.

Vid protokollet

 

Dagmar Åsander-Falkkloo

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

2009/10:41 Bilaga 1

§ 1-4

§ 5-7

 

 

N

V

N

V

 

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

X

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

X

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

-

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

N

 

N

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

N

 

N

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

N

 

N

 

 

 

 

Jacob Johnsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

-

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, O = Närvarande, - = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.