Protokoll utskottssammanträde 2009/10:43

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:43

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:43

 

DATUM

Tisdagen den 18 maj 2010

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

KU8y Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysing. Besök från Syna AB och Danowsky Partners

 

Verkställande direktören Hans Henrik Stjerna, Syna AB och advokaterna Ulf Isaksson och Esa Kymäläinen, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB företrädde inför utskottet med anledning av utskottets behandling av yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2009/10:151 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning.

 

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser med anledning av propositionen från advokat Lars Melin, advokatfirman Lindahl KB samt Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen, dnr 053-2053-2009/10.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrandet till finansutskottet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 6 maj 2010 justerades.

 

§ 3

Inkommen skrivelse rörande proposition 2009/10:115 En ny radio- och TV-lag

 

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse, dnr 053-2226-2009/10, från SABO m.fl. rörande upphovsrättsersättning vid vidaresändning av SVT:s vidaresändningspliktiga programtjänster.

 

§ 4

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde och föredrog utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar m.m.

 

§ 5

 

Justering av KU17 Uppföljning av riksrevisionsreformen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2009/10:RS4 Uppföljning av riksrevisionsreformen jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU17 justerades.

 

§ 6

 

Justering av KU18 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor jämte motion.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU18 justerades.

 

§ 7

 

Justering av KU19 En reformerad grundlag

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag, proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor såvitt avser förslagspunkt 1 och framställning 2009/10:RS4 Uppföljning av riksrevisionsreformen såvitt avser förslagspunkt 1 jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU19 justerades.

 

§ 8

Justering av KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU21 justerades.

 

Särskilt yttrande anmäldes av (s, v, mp).

 

§ 9

Justering av KU42 Nya villkor för stödet till dagspressen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:199 Nya villkor för stödet till dagspressen jämte motion.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU42 justerades.

 

Reservation anmäldes av (s, v, mp).

 

§ 10

KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

KU25 En ny radio- och tv-lag

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:115 En ny radio och tv-lag jämte motion 2009/10:K13 med anledning av propositionen och motionerna 2009/10:K313, K342, K372, K389, K394, K403, C440 yrkande 2 och So510 yrkande 6 från allmänna motionstiden hösten 2009.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

KU39 Indelning i utgiftsområden

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2–18 och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, förslagspunkt 4.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

Yttrande över proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott

 

Bitr. kanslichefen anmälde att justitieutskottet i dag har beslutat att inhämta yttrande från konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

En promemoria i ärendet föredrogs.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2010-05-20

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:43

 

§ 1-8

§ 9

§10-13

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.