Protokoll utskottssammanträde 2009/10:43

Finansutskottets protokoll 2009/10:43

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:43

 

DATUM

2010-06-08

TID

11:00-11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar
Kanslichefen anmälde att två nya ärenden, dels en s.k. grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy, dels ett ärende från EU-kommissionen om subsidiaritetsprövning om kreditvärderingsinstitut. Överläggningar om dessa ärenden kommer att ske i presidiet och förslag till beredning lämnas vid sammanträdet den 15 juni.

 

§ 3

Vårtilläggsbudget för 2010 (FiU21)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU21.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot förslaget:

1. Anskaffning av två ubåtar och modifiering av två ubåtar, punkt 4 (mp)

2. Anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem, punkt 5 (s, v, mp)

3. Bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av material och anläggningar, punkt 6 (s, v, mp)

4. Kompletterande planeringsram för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, punkt 16, (s, v, mp)

5. Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag (s, v, mp)

 

Dessutom anmäldes ett särskilt yttrande (s, v, mp).

Tid för inlämnande av reservationer och yttrande fastställdes till tisdag 8 juni kl 14.00.

 

§ 4

Årsredovisning för staten 2009 (FiU26)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU26.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 


 

§ 5

Kreditvärderingsinstitut (FiU31)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU31.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservation anmäldes mot förslaget under punkt 3, Skärpt reglering av kreditvärderingsinstituten och etablering av ett oberoende statligt kreditvärderingsföretag (v). 

Tid för inlämnande av reservationerna fastställdes till tisdag 8 juni kl 14.00.

 

§ 6

Utlåtande om kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (FiU40)
Föredrogs KOM (2010)250.

Ärendet bordlades.

§ 7

Justering av protokoll

Protokoll nr 42 från den 3 juni justerades.

 

 

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/10:43 Bilaga 1

§ 1-7

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

-

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

X

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, N = Närvarande, - = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.