Protokoll utskottssammanträde 2009/10:44

Finansutskottets protokoll 2009/10:44

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:44

 

DATUM

2010-06-15

TID

11:00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Riktlinjer för den ekonomiska politiken FiU20
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU20.

Utskottet beslutade att fortsätta behandlingen efter informationen (§3).

§ 3

Information från statssekreterare  Susanne Ackum
Statssekreterare Susanne Ackum informerade utskottet om regeringens syn på kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken.

 

Medföljande från Finansdepartementet var Emil Antonsson, departementssekreterare och Johanna Lybeck Lilja, departementsråd

§ 4

Riktlinjer för den ekonomiska politiken FiU20

Fortsatt behandling av förslag till betänkande FiU20.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade betänkandet.

En gemensam reservation mot utskottets förslag lämnades av (s, v ,mp).

 

Tid för inlämnande av reservationen fastställdes till samma dag kl16.00.

§ 5

Betaltjänster  (FiU30)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU30.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

§ 6

Anmälningar

Kanslichefen anmälde:

-  Inkommen skrivelse från Patria Helicopters AB

-  Reserapport från mötet mellan ordförandena i EU-ländernas finans- och 
   ekonomiutskott i Madrid den 15 april 2010.

§ 7

Utlåtande om Kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (FiU40)

Fortsatt behandling av kommissionens meddelande KOM (2010) 250.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 8

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (FiU39)

Behandlades förslag till betänkande FiU39.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 9

Utlåtande om grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy (FiU41)

Föredrogs och behandlades KOM (2010) 250 grönbok

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Justering av protokoll

Protokoll nr 43 från den 8 juni justerades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/10:44 Bilaga 1

§ 1-4

§ 5-10

 

 

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

-

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

X

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

N

 

N

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

-

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

X

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

N

 

X

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, N = Närvarande, - = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.