Protokoll utskottssammanträde 2009/10:45

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:45

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:45

 

DATUM

Tisdagen den 25 maj 2010

TID

11.02–11.21

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 20 maj 2010 justerades.

 

§ 2

Inställt sammanträde

 

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 8 juni 2010.

 

§ 3

Mottagande av del i proposition 2009/10:193 från TU

 

Kanslichefen anmälde att trafikutskottet har överlämnat proposition 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer punkt 1 förslag till ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation såvitt avser 3 kap. 10 §.

 

Utskottet beslutade att ta emot den delen i propositionen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Mottagande av lagförslag i proposition 2009/10:95 från CU

 

Kanslichefen anmälde att civilutskottet har överlämnat proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar, lagförslag 22 förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

 

Utskottet beslutade att ta emot lagförslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Remiss från JuU om Stockholmsprogrammet

 

Kanslichefen anmälde att justitieutskottet har beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010)171 i de delar som rör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

§ 6

Hänvisning av framställning

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2009/10:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter.

 

§ 7

 

Inbjudan

 

Kanslichefen anmälde att utskottet har fått en inbjudan till Riksrevisionen tisdagen den 15 juni kl. 16.30–18.00 för avtackning av riksrevisor Eva Lindström.

 

§ 8

 

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

§ 9

Avslutningsmiddag

 

Kanslichefen påminde om utskottets avslutningsmiddag onsdagen den 2 juni kl. 18.00.

 

§ 10

 

EU-bevakning

 

Föredraganden föredrog ärendet om yttrande till justitieutskottet om Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010)171 i de delar som rör utskottets beredningsområde.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Justering av KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU37 justerades.

 

Reservation anmäldes av (s, v, mp).

 

§ 12

Justering av KU8y Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2009/10:151 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2009/10:KU8y justerades.

 

Avvikande mening anmäldes av (s, v, mp).

 

§ 13

KU39 Indelning i utgiftsområden m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–18 och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, förslagspunkt 4.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Bordläggning

 

På föredragningslistan upptagna punkt 7. Val av justitieombudsman och punkt 8. Bestämmande av vilken riksrevisor som ska svara för myndighetens administrativa ledning bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2010-05-27

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:45

 

§ 1-14

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis