Protokoll utskottssammanträde 2009/10:45

Finansutskottets protokoll 2009/10:45

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:45

 

DATUM

2010-06-17

TID

09:00-09:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU-budgeten

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2011. Hans Lindblad åtföljdes av departementsråd Gia Wickbom, ämnesråd Carl Asplund och departementssekreterare Julia Hagberg, samtliga från Finansdepartementet.

 

Underlag för överläggningarna utgjordes av promemorian Rådets läsning av förslaget till EU:s budget för 2011 från regeringen samt av Hans Lindblads presentation.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet. Vidare framhöll utskottet följande:

-          restriktivitet och effektivitet ska vara ledord för regeringens agerande

-          i frågan om finansiell tillsyn vill utskottet liksom i tidigare ställningstagande (bet. 2008/09:FiU42) framhålla att tillsynsverk­samheten på europeisk nivå bör finansieras direkt via EU-budgeten och medel till detta bör tillföras de föreslagna EU-myndigheterna inom befintliga budgetramar.

 

Ulla Andersson (v) anmälde avvikande mening och framförde: Jag delar uppfattningen att restriktivitet och effektivitet ska vara ledord för regeringens agerande, men jag har också kritiska synpunkter. Inom underrubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa ökar programmen inom asyl- och migrationsområdet. EU:s asyl- och migrationspolitik innebär ett byggande av ”Fästning Europa”, vilket Vänsterpartiet är djupt kritiskt mot. Militariseringen av EU:s yttre gränser, transportörsansvar, visumtvång och Dublinbestämmelser hindrar människor i behov av skydd mot krig och förföljelse från att söka asyl inom EU och tvingar i stället människor i händerna på flyktingsmugglare.

 

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 3

Anmälningar

Kanslichefen anmälde:

-          En sammanträdesplan för hösten 2010.

-          Ett PM om förväntade EU-ärenden under sommaren.

-          Att Arbetsmarknadsutskottet överlämnar en faktapromemoria 2009/10:FPM81, EU:s nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi till finansutskottet.

-          Att tid för ett eventuellt sammanträde bör reserveras tisdag 24 augusti kl 11.00.

-          Att Riksrevisionens rapport om granskning av statens betalningar är en hemligstämplad handling som finns tillgänglig att läsa vid Finansutskottets kansli.

 

Kanslichefen föreslår att rätten under sommaren att beslut att inhämta regeringens synpunkter i subsidiaritetsärenden delegeras till presidiet.

 

Utskottet beslutade enligt förslagen.

 

§ 4

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde. Protokollet kommer dessförinnan att sändas ut med e-post till ledamöterna för genomläsning och kontroll.

 

§ 5

Utlåtande om kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (FiU40)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2009/10:FiU40

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

Motivreservation anmäldes mot utskottets förslag från (v). Även ett eventuellt särskilt yttrande från (s), (v) och (mp) anmäldes.

 

Tid för inlämnande av reservation och särskilt yttrande fastställdes till torsdag den 17 juni kl 14.00.

 

§ 6

Utlåtande om grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy (FiU41)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2009/10:FiU41

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

Ett särskilt yttrande anmäldes av (v).

 

Tid för inlämnande av yttrandet fastställdes till torsdag den 17 juni kl 14.00.

 

§ 7

Subsidiaritetsprövning av förslag om tillägg till Förordning (EG) 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut

Utskottet beslutade att med stöd av riksdagsordningen 10 kap. 6 § begära att regeringen informerar utskottet om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i kommissionens förslag till Regulation of the european parliament and of the council. On amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit ratings agencies, KOM(2010) 289.

Regeringens bedömning kan meddelas i en promemoria som bör vara utskottet tillhanda senast tisdag 13 juli.

 

§ 8

Justering av protokoll
Protokoll nr 44 från den 15 juni justerades.

 

§ 9

Tack

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott arbete under riksdagsåret och önskade alla en skön sommar.

Vice ordförande instämde och önskade ordföranden en skön sommar.

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 


Bilaga 1

 

17/6 kl 11:00

§ 1-9

 

 

 

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

-

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

N

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

-

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

N

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

X

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Christer Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.