Protokoll utskottssammanträde 2009/10:46

Finansutskottets protokoll 2009/10:46

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:46

 

DATUM

2010-08-24

TID

11:00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen meddelade att:

- Finansministern, riksbankschefen och någon företrädare för UD kommer den 28  
  september kl. 11.00 att informera finansutskottet och utrikesutskottet inför IMFs och
  Världsbankens höstmöten.

- Finansutskottet från delstatsparlamentet i Hessen besöker utskottet den 2 september.
  Göran Pettersson (m) och Peder Wachtmeister (m) anmäldes att delta i mötet.

 

Planering

- Den 6 oktober har tid reserverats för debatt om ev. utlåtanden i subsidiaritetsärendena
  (§4 och 5).

Kanslichefen föreslog att utskottet bemyndigar ordföranden att justera dagens protokoll.
Utskottet beslutade enligt förslaget.

§ 3

Subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av Förordning (EG) 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut KOM (2010) 289.

Under ärendets beredning har utskottet fått följande information:
-
Promemoria från Finansdepartementet  (2009/10:FPM 103) med regeringens svar på utskottets fråga om regeringens bedömning i ärendet (dnr RD 060-2647-2009/10).

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om insättningsgarantisystem (FiU42)

Föredrogs och behandlades förslag till utlåtande FiU42.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade utlåtandet.

 

§ 5

Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om system för ersättning till investerare (FiU43)

Föredrogs och behandlades förslag till utlåtande FiU43.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade utlåtandet.

 

§ 6

Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat

Föredrogs och behandlades kommissionens förslag KOM (2010) 433 och tillhörande  föredragningspromemoria.

Utskottet beslutade att inte begära regeringens yttrande i subsidiaritetsfrågan.
Ärendet bordlades.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/10:46 Bilaga 1

§ 1-6

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

-

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

-

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, N = Närvarande, - = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.