Protokoll utskottssammanträde 2009/10:47

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:47

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:47

 

DATUM

Tisdagen den 1 juni 2010

TID

10.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades.

 

§ 2

Justering av dagens protokoll

 

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

§ 4

EU-dokument

 

Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar.

 

§ 5

Justering av KU25 En ny radio- och tv-lag

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag, proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar, punkt 22 och proposition 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, delvis punkt 1, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU25 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (s, v, mp).

 

§ 6

Justering av KU39 Indelning i utgiftsområden m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2–18 och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, förslagspunkt 4.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU39 justerades.

 

Reservation anmäldes av (s, v, mp).

 

§ 7

Fråga om remiss

 

Kanslichefen föredrog en fråga om ett väntat förslag från Riksdagsstyrelsen rörande en översyn av instruktionen för Riksdagens ombudsmän.

 

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att remittera utredningsförslaget om och när det har hänvisats till utskottet. Utskottet beslutade vidare att remiss sänds till Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Stockholms tingsrätt, Justitiekanslern och ytterligare en remissinstans utanför Stockholmsområdet.

 

 

§ 8

 

Val av justitieombudsman

 

Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att för tiden fr.o.m. den 1 januari 2011 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter och den då valde har tillträtt uppdraget till justitieombudsman välja kammarrättslagmannen Lilian Wiklund.

 

§ 9

 

Bestämmande av vilken riksrevisor som ska svara för myndighetens administrativa ledning

 

Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att utse riksrevisor Claes Norgren att fr.o.m. den 1 juli 2010 svara för den administrativa ledningen av Riksrevisionen.

 

Vid protokollet

 

Justeras

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:47

 

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.