Protokoll utskottssammanträde 2009/10:4

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:4

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4

 

DATUM

Tisdagen den 20 oktober 2009

TID

11.00–11.16

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2009 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2009/10:43 Utnämningspolitiken.

 

§ 3

Yrkandesammanställning

 

Kanslichefen anmälde utsänd yrkandesammanställning.

 

§ 4

Besök från Kina

 

Kanslichefen informerade om inkommande besök från Kina den 10–13 november 2009.

 

§ 5

EU-bevakning

 

Föredraganden informerade att på kansliet finns ett utkast från ordförandeskapet till Stockholmsprogrammet på engelska.

 

§ 6

KU9 Obligatoriskt utgiftstak

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak jämte motion 2009/10:K1 yrkandena 1 och 2 med anledning av propositionen samt motion 2009/10:MJ471 yrkande 9 från allmänna motionstiden hösten 2009.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

KU8 Förenklat trossamfundsregister

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:6 Ett förenklat trossamfundsregister.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

 

Justering av KU3y Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (punkt 2, avsnitt 6) jämte motion.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2009/10:KU3y justerades.

 

Avvikande mening anmäldes av (s, v, mp).

 

§ 9

 

KU4y Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

 

Utskottet behandlade yttrande till näringsutskottet över regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2009-10-22

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:4

 

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl tom 31/12-09

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.