Protokoll utskottssammanträde 2009/10:6

Trafikutskottets protokoll 2009/10:6

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6

 

DATUM

2009-11-05

TID

Kl. 09.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet inhämtade information om kollektivtrafiken.

 

Program med förteckning över inbjudna myndigheter,
organisationer och företag redovisas i bilaga 2.

 

 

Vid protokollet

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2009-11-10

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:6

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2009-11-05

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:6

 

 

Offentlig utfrågning om kollektivtrafiken

 

 

En attraktiv kollektivtrafik – vägen dit?

 

Kollektivtrafiken utgör ett viktigt medel för att uppfylla de transportpolitiska målen och därigenom åstadkomma en långsiktig hållbar tillväxt i hela landet. Även om resandet med kollektivtrafiken ökat från år till år har dock kollektivtrafikens markandsandel stagnerat. Mot denna bakgrund har under senare tid olika initiativ tagits för att bl.a. se över regleringen av kollektivtrafiken och öka det kollektiva resandet.

 

Den särskilde utredaren, Ulf Lundin, föreslår i delbetänkandet (SOU 2009:39) En ny kollektivtrafiklag en ny lagstiftning för kollektivtrafiken som innebär att resenären i större utsträckning sätts i centrum. Den lokala och regionala kollektivtrafikmarknaden ska öppnas för konkurrens för att resenärerna i större utsträckning än i dag ska kunna påverka utbudet. Kollektivtrafikföretagen ska ges större möjlighet att utveckla kollektivtrafiken på ett sätt som i högre grad stämmer överens med resenärernas behov. Samordning av alla former av kollektivtrafik föreslås, dvs. även reglerna om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar och sjukresor samlas i en och samma lag.

 

I sammanhanget kan vidare nämnas att en expertgrupp inom kollektivtrafikbranschen har tagit fram en idéskiss för en ny affärsmodell i syfte att utveckla trafiken och fördubbla resandet till år 2020.

 

 

Datum:        05 november 2009

 

Tid:       09.00 – 12.00

 

Lokal     Riksdagens förstakammarsal (ingång från Riksplan)

 

Program

 

09.00 Inledning, trafikutskottets ordförande Lena Hallengren

 

09.05          Ulf Lundin, Utredningen om en ny kollektivtrafiklag –
 ”Hur ska kollektivtrafiken regleras?”.

         

09.20          Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk kollektivtrafik –
”En branschgemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik”

 

09.35 Stenerik Ringqvist, kollektivtrafikexpert, RTM konsult – 

          ”Vad ska vi ta vara på och vad bör vi förändra inom kollektivtrafiken?”

         

09.50  Frågestund

10.30            Margareta Friman, universitetslektor, Karlstads universitet –
          talar över ämnet ”Resenärsperspektivet” men gör även en          internationell utblick

 

10.45          Anna Grönlund, förbundsdirektör Bussbranschens Riksförbund – ”Svensk bussbransch i förändring för framtiden” Henrik Dagnäs, vice VD Swebus. – ”Vad kan trafikföretagen göra för ökat resande?”

 

11.00  Frågestund (55 min)

 

11.55 Avslutning, trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert     Rådhström

 

Sändlista

 

·         Arriva Skandinavien

·         Banverket

·         Blekingetrafiken

·         Busslink i Sverige AB

·         Byberg & Nordin Busstrafik AB

·         Boverket

·         Branschföreningen Tågoperatörerna

·         Busspoolen i Norrbotten

·         DSB Sverige AB

·         Dalatrafik, AB

·         Företagarna

·         Göteborgs Spårvägar AB

·         Göteborgs Stad Trafikkontoret

·         Gotlands kommun

·         Hallandstrafiken AB

·         Handikappförbunden.

·         Näringdepartementet

·         Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning

·         Jernhusen

·         Jönköpings Länstrafik AB

·         Kalmar Läns Trafik AB

·         Konkurrensverket

·         Konsumentverket

·         Karlstadsbuss

·         Lunds Tekniska högskola

·         Luftfartsverket

·         Lunds Kommun

·         Länstrafiken i Jämtlands Län AB

·         Stockholms Läns Landsting

·         Luleå Lokaltrafik AB

·         Länstrafiken Sörmland AB

·         Länstrafiken Örebro AB

·         Länstrafiken i Norrbotten AB

·         Länstrafiken i Västerbotten AB

·         Länstrafiken Kronoberg

·         Norrköpings Kommun

·         Naturvårdsverket

·         Riksrevisionen

·         Netrail

·         Riksfärdtjänsten Sverige AB

·         Rikstrafiken

·         Resekortet i Sverige AB

·         Resenärsforum

·         SEKO – Trafik

·         SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys

·         Samtrafiken

·         SAMOT, Karlstad Universitet

·         Saco-förbundet Trafik och Järnväg

·         Statens järnvägar AB

·         Stockholms Handelskammare

·         Swebus AB

·         Svenska Tågkompaniet AB

·         Synskadades riksförbund

·         Svenska taxiförbundet

·         Svenska Naturskyddsföreningen

·         Svenskt Näringsliv

·         Sveriges Kommuner och Landsting

·         Svenska Bussbranschens Riksförbund

·         Svensk Kollektivtrafik

·         Sjöfartsverket

·         Skånetrafiken

·         Stockholms Läns Landsting

·         Färdtjänstnämnden

·         Storstockholms Lokaltrafik AB

·         Transportstyrelsen

·         Tillväxtanalys

·         Tillväxtverket

·         Veolia Transport

·         TCO

·         Transportarbetarförbundet

·         Upplands Lokaltrafik AB

·         Sveriges Transportindustriförbund  

·         Vianord

·         VINNOVA

·         VTI

·         Västernorrlands läns Trafik AB

·         Västmanlands Lokaltrafik AB

·         Västtrafik AB

·         Vägverket

·         WSP Sverige

·         Waxholms Ångfartygs AB

·         Värmlandstrafik AB

·         X-Trafik AB

·         Östgötatrafiken, AB

·          

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.