Protokoll utskottssammanträde 2009/10:9

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:9

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9

 

DATUM

Torsdagen den 12 november 2009

TID

09.00–09.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2009/10:52 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol.

 

§ 3

Justering av KU7 Trossamfund

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om trossamfund.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU7 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (s), (v) och (mp).

 

§ 4

KU13 Utnämningspolitiken

 

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2009/10:43 Utnämningspolitiken jämte motion 2009/10:K2 med anledning av skrivelsen och motionerna 2009/10:K222, K266 och K388 från allmänna motionstiden hösten 2009.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

 

KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

 

Utskottet behandlade motionerna 2009/10:K212 yrkandena 1 och 2, K221 yrkandena 1 och 2, K223 yrkandena 1–3, K231, K232, K254, K278, K310, K377 yrkandena 1 och 2, K379, K386, So278 yrkande 4, So603 yrkande 5 och A443 yrkande 14 från allmänna motionstiden hösten 2009 om tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

KU12 Riksdagsledamöternas pensionssystem

 

Utskottet behandlade riksdagsstyrelsens framställning 2009/10:RS1 Riksdagsledamöternas pensionssystem.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

 

Föredraganden anmälde frågan om utlämnande av en s.k. noteväxling mellan Sverige och USA sommaren 2004 och anförde att något regeringsbeslut i motsvarande ärende inte fattats.

 

Utskottets ordförande framförde sin oro över att regeringen fortfarande inte fattat något beslut i ärendet. Utskottet instämde enhälligt i ordförandens synpunkter.

 

Utskottet uppdrog åt kanslichefen att framföra utskottets synpunkter till regeringen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2009-11-17

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:9

 

§ 1-2

§ 3-7

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl tom 31/12-09

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.