Protokoll utskottssammanträde 2009/10:9

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:9

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9

 

DATUM

2009-11-26

TID

10.00-11.35
11.40-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information om situationen på mejerimarknaden

Representanter för Jordbruksverket informerade utskottet om situationen på mejerimarknaden.

 

§ 2

Information om situationen på mejerimarknaden

Representanter för Svensk Mjölk och Sveriges Mjölkbönder informerade utskottet om situationen på mejerimarknaden.

§ 3

Uppvaktning av Sveriges Grisföretagare

Representanter för Sveriges Grisföretagare uppvaktade utskottet angående situationen för svensk grisnäring.

 

§ 4

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 17 och 19 november 2009 justerades.

§ 5

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård .

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2009/10:MJU1

Utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård justerades efter vissa ändringar.

 

Ledamöterna i s, v och mp deltog inte i beslutet under punkt 2 i utskottets förslag till riksdagsbeslut. 

 

Följande reservation anmäldes:

- (s,v,mp) under punkt 3  reformering av strandskyddsreglerna,

- (s,v,mp)   -    -       4  dispens från strandskydd,

- (s)          -    -       5  rovdjursförvaltning m.m.,

- (s)          -    -       7  nedskräpning av hav och stränder,

- (s)          -    -       9  myggbekämpning,

- (s)(mp)    -    -      11  ny myndighet för havs- och
                                   vattenförvaltning,

- (s,v,mp)   -    -      12  inriktning för den svenska klimatpolitiken,

- (s,v,mp)   -    -      13  mål och visioner,

- (mp)        -    -      14  strategier för utsläppsminskningar m.m.,

- (v)(mp)     under punkt  15          flyg och sjöfart,

- (s)(v)      -    -      16  livsmedelskedjans klimatpåverkan,

- (v)(mp)    -    -      17  skogsbruket och annan markanvändning,

- (mp)        -    -      18  biokolmetoden,

- (s,v,mp)   -    -      21  flexibla mekanismer, CDM m.m.

 

Tre särskilda yttranden från s, v och mp anmäldes.

 

§ 6

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2009/10:MJU2 Utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel justerades efter vissa ändringar.

 

Ledamöterna i s, v och mp deltog inte i beslutet under punkt 3 i utskottets förslag till riksdagsbeslut. 

 

Följande reservation anmäldes:

- (s,v,mp) under punkt 6    huvudmannaskap för veterinärer,

- (s) (mp)   -    -       7    djurskyddstillsyn m.m.,

- (s)          -   -       8    jakt- och viltvårdsfrågor,

- (s,v,mp)   -    -      10    uthållig produktion m.m.,

- (s)          -    -      11    principer för utbetalning av vissa stöd,

- (s,v,mp)   -    -      14    biogas,

- (s)          -    -      15    främmande arter m.m.,

- (s,v,mp)   -    -      16    jämställdhet.

 

Tre särskilda yttranden från s, v och mp anmäldes.

 

§ 7

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Information om sammanträden

Utskottet beslutade att ta emot information från Jordbruksdepartementet kring avgående och inkommande ordförandeskap torsdagen den 28 januari 2010 kl. 08.00.

Vidare beslutade utskottet att samma dag ta emot motsvarande information samt genomföra överläggning med Miljödepartementet kl. 11.00.

§ 9

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 december 2009 kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 10 december 2009

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:9

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-9

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

X

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

O

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd) ers. t o m 100131

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 


 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

  

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-11-26

                                                                                         Bilaga 2

                                                                                         till protokoll

                                                                                         2009/10:9

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 17 - 23 november 2009

 

 

Beteckning

 

Dokument- datum

 

Ankomst- datum
(MJU)

 

Kammar- anmälan datum

 

Utskott

 

Rubrik

 

 

KOM(2009) 630

 

2009-11-12

 

2009-11-17

 

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Framsteg mot Kyotomålen (i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom EU och för genomförande av Kyotoprotokollet)
{SEK(2009)1581}

 

 

KOM(2009) 633

 

2009-11-20

 

2009-11-20

 

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om genomförandet av gemenskapens avfallslagstiftning
- direktiv 2006/12/EG om avfall,
- direktiv 91/689/EEG om farligt avfall,
- direktiv 75/439/EEG om spilloljor,
- direktiv 86/278/EEG om avloppsslam,
- direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall,
- direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, och
- direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller
  elektriska eller elektroniska produkter
för perioden 2004–2006
{SEK(2009) 1586}

 

 

KOM(2009) 635

 

2009-11-20

 

2009-11-20

 

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om genomförandet av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon för perioden 2005–2008

 

 

KOM(2009) 636

 

2009-11-20

 

2009-11-20

 

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2010 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.