Protokoll utskottssammanträde 2010/11:24

Skatteutskottets protokoll 2010/11:24

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24

 

DATUM

2011–05-31

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:23.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen påminde om mötet med kommissionären Šemetas den 16 juni 2011 kl. 9.30 – ca 10.30 i Skandiasalen. Det kommer att vara simultantolkning engelska/svenska och diskussioner om bl.a.

-          moms och särskilt moms på ideella föreningar

-          förslaget till ändringar i energiskattedirektivet

-          fortsatt diskussion om CCCTB.

 

Nästa sammanträde den 7 juni 2011 kl. 11.00 inleds med EU-informa-

tion från Finansdepartementet. Direkt efter sammanträdet träffas gruppen för uppföljning och utvärdering. Handlingar till sammanträdet läggs i postfacken under eftermiddagen på onsdag den

1 juni.

Det därpå kommande sammanträdet äger rum den 9 juni 2011

kl. 10.00.

 

§ 3

EU-förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energi-produkter och elektricitet, KOM(2011)169.

 

Regeringen har i faktapromemoria 2010/11:FPM113 den 18 maj 2011 lämnat sin bedömning av subsidiaritetsfrågan och då delat kommissionens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

David Lång (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: ” Jag delar i stort problembeskrivningen i regeringskansliets faktapromemoria 2010/11:FPM113, men anser att lösningen inte ligger i att ytterligare förskjuta makt över skattepolitiken från de nationella parlamenten till EU. Enligt förslaget införs skyldigheten att införa en koldioxidskatt, samt ett krav på en minimiskattenivå. Därigenom dikteras hur skattebasen ska se ut och delvis även skattesatsen. Jag menar att detta inte är nödvändigt, vare sig för att komma tillrätta med bristerna i nuvarande energiskattedirektiv eller för att medlemsländerna ska kunna uppnå de klimatpolitiska målen. Därmed strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen.”

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna (SkU35)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:131 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Förändringar i trängselskatten för Göteborg (SkU34)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:133 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Övriga frågor

 

Kanslichefen bad utskottet notera att reseberättelsen från studieresan

till Luxemburg och Bryssel den 10–12 april 2011 och reserapporten från OECD i Paris den 8–9 maj 2011 som bifogats handlingarna till

dagens sammanträde.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

7 juni 2011 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 7 juni 2011

 

 

 

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:24

 

§ 1-3

§ 4-

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Munkhammar (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna SteeleKarlström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wickberg (C) 110513-110613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                           2011-05-13

 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2010/11:24

 

 

                      Inkomna handlingar

 

Dnr                      Avsändare/Ämne

 

 

                          ____

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.