Protokoll utskottssammanträde 2010/11:25

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25

 

DATUM

2011-02-17

TID

09.00–09.18

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:23.

 

§ 2

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

§ 3

EU-dokument

 

Föredraganden informerade om den förestående behandlingen i rådet av dataskyddsdirektivet m.m.

 

§ 4

Val till Riksdagens särskilda nämnd, RSHA-nämnden

 

Utskottet utsåg följande riksdagsledamöter att vara ledamöter och ersättare i Riksdagens särskilda nämnd. Valet gäller för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum efter nästa ordinarie val till riksdagen.

 

Ledamöter                                         Ersättare (personliga)

 

Per Bill                                              Ann-Charlotte Hammar Johnsson

                                                          Gustav Nilsson

 

Peter Eriksson                                   Gunvor G Ericson

                                                          Esabelle Dingizian

 

Per-Ingvar Johnsson                         Annie Johansson

                                                          Annika Qarlsson

 

Ylva Johansson                                 Peter Hultqvist

                                                          Eva Sonidsson   

 

Håkan Juholt                                     Carina Moberg

                                                          Hans Hoff

 

Maria Lundqvist-Brömster               Hans Backman

                                                          Emma Carlsson Löfdahl

 

Tuve Skånberg                                  Lars-Axel Nordell

                                                          Penilla Gunther

 

Vidare förordnade utskottet Per Bill att vara ordförande och Peter Eriksson att vara vice ordförande under samma tid.

 

§ 5

En reformerad budgetlag (KU14)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:40 jämte motion. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:KU14.

 

V-ledamoten anmälde reservation. S-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

 

§ 6

EUMOT-utredningen

 

Utskottet beslutade att med anledning av remissen av EUMOT-utredningens betänkanden (dnr 039-1280-2010/11) överlämna en kanslipromemoria, dagtecknad 2011-02-17, med synpunkter på utredningens förslag till Riksdagsförvaltningen.

 

§ 7

Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet (KU26)

 

Utskottet behandlade Europeiska kommissionens rapport KOM(2010) 547.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2011-03-01

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval  2011-02-04

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:25

 

§ 1-2

§ 3-7

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande