Protokoll utskottssammanträde 2010/11:26

Skatteutskottets protokoll 2010/11:26

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26

 

DATUM

2011–06-09

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Ordföranden hälsade suppleanterna Patrik Björck (S), Annika Lillemets (MP) och Anders Sellström (KD) välkomna till utskottet och dagens sammanträde.

Utskottet medgav att Joakim Skotheim, utredare vid utvärderings- och forskningssektionen, RUT, fick närvara under sammanträdet under punkt 2 på föredragningslistan.

 

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:25.

 

§ 2

Förslag om inledande av uppföljningsprojekt, RO 4 kap 18 §

 

Utskottet beslutade att genomföra en uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdesskatt. Uppföljningen kommer att

genomföras i enlighet med presenterad förstudie samt med tillägg att även beskattning av posttjänster kommenteras samt att internationella

jämförelser görs med länder som har undantag från normalskattesatsen i både större och mindre utsträckning än vad som är fallet i Sverige. Även fördelningsperspektivet bör lyftas fram. En analys av den

reducerade skattesatsen på livsmedel, åtminstone i någon omfattning bör också ingå.

Ordföranden tackade Joakim Skotheim och uppföljningsgruppen för

dess arbete med förstudien.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen meddelade att material inför Šemetas besök den 16 juni 2011 kommer att delas i postfacken på tisdag den 14 juni.

 

§ 4

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna (SkU35)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:131 och motion. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:SkU35.

 

V-ledamoten anmälde reservation. S-ledamöterna anmälde ett särskilt ytttrande.

 

 

§ 5

 

Val av ordförande under hösten

 

Ulf Berg (M) valdes att ersätta Henrik von Sydow (M) som ordförande i skatteutskottet under von Sydows tjänstledighet från riksdagen under tiden den 1 september t.o.m. den 31 december 2011.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 6

 

Skatteutskottets utrikes resor under mandatperioden

 

Kanslichefen informerade om vissa regler att beakta inför utrikes resor. Resor bör ske under plenifri tid. Diskuterades att man reser i två delegationer, en till Kanada och en till Australien med eventuellt tillägg Nya Zeeland. Resan till Australien planeras ske andra veckan i januari 2012 och resan till Kanada i månadsskiftet augusti/september 2012. Beslutades att även arbetande suppleanter får delta i resorna.

 

Utskottet beslutade – under förutsättning av riksdagsstyrelsens medgivande –  att resa till Kanada och Australien med eventuellt tillägg av Nya Zeeland under 2012.

 

 

§ 7

Övriga frågor

 

Kanslichefen erinrade om beslutet vid utskottets konstituerande sammanträde den 12 december 12010 att ordföranden under längre uppehåll i arbetet, eller vid förfall för honom, att vice ordföranden får justera utskottets protokoll.

 

Utskottet beslutade att till ordföranden och vice ordföranden delegera rätten att begära in regeringens bedömning av tillämpning av subsidiarietsprincipen i det fall hantering av sådant ärende under kommande uppehåll i arbetet skulle bli aktuellt.

 

§ 8

Nästa möte

Nästa möte blir då kommissionären Šemeta kommer till Skandiasalen den 16 juni 2011 kl. 09.30.

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den        2011

 

 

 

 

 

 

 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:26

 

§ 1–3

§ 4

§ 5–6

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Munkhammar (M)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna SteeleKarlström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wickberg (C) 110513-110613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                           2011-05-13

 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2010/11:26

 

 

                      Inkomna handlingar

 

Dnr                      Avsändare/Ämne

 

 

                          ____

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.