Protokoll utskottssammanträde 2010/11:36

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36

 

DATUM

2011-05-05

TID

09.00–09.56

11.03–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Extra suppleant

 

Ordföranden hälsade suppleanten Lars Lilja (s) välkommen till utskottet.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:35.

 

§ 3

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats faktapromemoria 2010/11:FPM97 om EU:s öppenhetsförordning – nytt ändringsförslag KOM(2008) 229, 2007/08:FPM117, KOM(2011) 137.

 

§ 4

Vårändringsbudget för 2011 och årsredovisning för staten 2010

 

Kanslichefen anmälde att finansutskottet har beslutat att bereda utskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 och skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten jämte eventuella motioner.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, bilaga 2.

 

§ 6

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar.

 

§ 7

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (KU21)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2010/11:75.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Förkortad lagrådsperiod, m.m. (KU31)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:98. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:KU31.

 

§ 9

En ny instruktion för riksdagsförvaltningen (KU30)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2010/11:RS3.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Vallagsfrågor (KU28)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att föredragande Pia Törsleff Hertzberg och föredragande Karin Nordström från EU-nämnden får vara närvarande under § 12.

 

§ 12

En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020

 

Utskottet överlade med integrationsminister Erik Ullenhag om kommissionens förslag till en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020, KOM(2011) 173 slutlig.

 

Regeringens ståndpunkt var att Sverige välkomnar förslaget om ett ramverk för nationella strategier för romers integrering. Regeringen välkomnar även utkastet till slutsatser och arbetar för att dessa ska återspegla regeringens ståndpunkt. – Huvudansvaret för romers integrering ligger på medlemsstaterna. Samarbetet på EU-nivå är dock mycket viktigt och nödvändigt för att kunna stärka respekten för mänskliga rättigheter. Regeringen ställer sig positiv till att kommissionen har en vägledande roll och att kommissionen återkommande följer upp och rapporterar om medlemsstaternas arbete. Regeringen ser gärna att arbetet så långt möjligt sker inom ramen för EU2020. Alla medlemsstater med romabefolkning måste arbeta aktivt för att förbättra romers situation. – Regeringen anser att i det fortsatta arbetet med att förbättra romers situation är det viktigt att utgångspunkten är mänskliga rättigheter med särskild betoning på principen om icke-diskriminering och jämställdhet. Regeringen anser också att romska barns situation särskilt ska beaktas med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter inom alla frågor som berör barn.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns ett klart majoritetsstöd i utskottet för regeringens nu redovisade svenska ståndpunkt och att utskottet ser ytterligare förstärkningar av ramverket som eftersträvansvärda i fråga om kvinnors och barns ställning.

  

§ 13

Ändring av sammanträdestid

 

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 10 maj 2011 inleds kl. 10.30.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2011-05-10

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval  2011-04-15

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:36

 

§ 1-7

§ 8

§ 9-11

§ 12- 13

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

o

 

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.