Protokoll utskottssammanträde 2010/11:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:36

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36

 

DATUM

2011–05–12

TID

08.00-08.55  09.05-09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag om skydd av skog

Utskottet överlade enligt RO 10:4 med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Marie Wickberg, Maria Rosander, Lena Odland, Mathilda Åberg, Ingeborg Bromée och Per Andersson, samtliga från Landsbygdsdepartementet, om

KOM (2011) 177 Meddelande från kommissionen till rådet om Europeiska unionens deltagande i den sjätte ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa (Oslo, den 14–16 juni 2011)

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 170-2619-2010/11).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen är mycket positiv till att fortsätta det frivilliga, mellanstatliga skogssamarbetet inom ramen för Forest Europe. Regeringen anser att begreppet hållbart skogsbruk och dess genomförande i regionen gynnas av ett framåtsyftande, strategiskt internationellt skogssamarbete. Enligt regeringens mening ska framtidsstrategin ta sikte på att Forest Europe blir det mest relevanta policyforumet för skogliga samhällsfrågor i Europa. Medlen för att nå dithän är att inom ramen för frivilligt samarbete utveckla Forest Europe från att vara reaktivt till att vara proaktivt. Regeringen välkomnar därför framtidsstrategin för Forest Europe med dess vision och mål för paneuropeiska skogar år 2020.

 

Regeringen stöder att gemensamma målsättningar tas fram och att policyramverket för hållbart skogsbruk i den paneuropeiska regionen förstärks. Genomförandet ska dock ligga på nationell nivå och baseras på frivillighet. Enligt regeringen kommer gemensamma mål att bidra till en bättre uppfyllelse av hållbart skogsbruk i hela regionen. För att ytterligare förstärka måluppfyllelsen och ländernas efterlevnad av nationellt utformade åtaganden öppnar regeringen för möjligheten att arbeta med s.k. peer review (kollegial granskning länderna sinsemellan).

 

Regeringen har analyserat det eventuella mervärdet av att inleda förhandlingar som syftar till att nå en överenskommelse om ett rättsligt bindande avtal i regionen. Regeringen har nogsamt analyserat EU-rättsläget och de implikationer som följer av unionsförpliktelserna i samband med internationella förhandlingar. Regeringens slutsats är att i frågan om ett rättsligt bindande avtal för paneuropeiska skogar är EU:s och medlemsstaternas respektive kompetenser tätt sammanflätade. I dess förlängning har ett rättsligt bindande avtal bedömts kunna resultera i ytterligare, mer heltäckande EU-gemensamma åtgärder på skogsbruksområdet, baserad på ett internationellt åtagande.

 

Sammanfattningsvis har nackdelarna bedömts överväga fördelarna utifrån ett politiskt perspektiv. Regeringen anser inte att ett rättsligt instrument är rätt väg att gå för att stärka arbetet med hållbart skogsbruk. Regeringen förordar att ministerkonferensen fortsätter arbeta med frivilliga lösningar. Regeringen avvisar därför i dagsläget att förhandlingar om ett rättsligt bindande avtal inleds.

 

Regeringen vill dock betona att vi gärna ser att det rådande samarbetet inom Forest Europe, utvecklas i syfte att stärka principen om hållbart skogsbruk och dess genomförandet i regionen.

 

MP- och V-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

 

Vi anser att det nuvarande arbetet med en Pan-europeisk  skogskonvention inom Forest Europe helt saknar de komponenter som behövs för att ställa om dagens ohållbara skogsförvaltning till ett framtidsinriktat skogsbruk som tar tillvara skogens viktiga ekosystemtjänster. Därför bör Sverige varken ge mandat till förhandlingar för EU:s räkning eller för nationellt vidkommande.

 

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

§ 2

Jordbruks- och fiskeråd 17 maj 2011

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 17 maj 2011.

 

§ 3

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2010/11:33, 34 och 35

§ 4

Nedskräpning (MJU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:125 och en motion.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:MJU24.

MP anmälde reservation under punkt 2 pantavgift för engångsgrillar.   

§ 5

Fråga om yttrande till finansutskottet över del av vårändringsbudget för 2011

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:99 när det gäller förslagspunkterna 9, 10 och 14.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

Utskottet tillstyrker det i proposition 2010/11:99 framlagda förslagen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över del av 2011 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2010/11:100 när det gäller förslagspunkterna 9 och 10.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

Utskottet tillstyrker det i proposition 2010/11:100 framlagda förslagen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Årsredovisning för staten 2010

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse Skr. 2010/11:101.

Utskottet beslutade att ej avge yttrande.

 

§ 8

Återrapport från Interparlamentariska unionens (IPU) 124:e församling

Anita Brodén (FP) lämnade en rapport från IPUs 124:e församling i Panama den 15-20 april 2011.

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 maj 2011 kl. 11.00.

 

 

Justeras den 7 juni 2011

 

Matilda Ernkarans

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:36

 

 

§ 1

§§ 2-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande