Protokoll utskottssammanträde 2010/11:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37

 

DATUM

2011–05–17

TID

11.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Suppleant välkomnades

Ordförande hälsade Jonas Gunnarson (S) välkommen.

§ 2

Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft (MJU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:93 och en motion.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:23.

(S,MP,V) anmälde en reservation under punkt 2, kommunens roll vid tillståndsprövning av vindkraft.

§ 3

 

EU-förslag om export och import av farliga kemikalier

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 945.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 § RO med anledning av följande inkomna EU-dokument.

Landsbygdsdepartementet om:

KOM (2011) 228 Förslag till rådets beslut om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde

KOM (2011) 229 Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde

Miljödepartementet om:

KOM (2011) 244 Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the Economic and social committee and the Committee of the regions Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020

Övriga inkomna EU-dokument m.m. lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Beslut om närvaro

 

Utskottet beslutade att följande personer får närvara vid utskottets sammanträde torsdag den 19 maj 2011:

Ledamot Lars Isovaara (SD)

Anders Grönvall, S-kansliet

Felicia Roel, M-kansliet

Lisa Rydberg, M-kansliet

Charles Berkow, MP-kansliet

Therese Quiding, FP-kansliet

William Hahne, SD-kansliet

Gustav Kasselstrand, SD-kansliet

José Gutierrez, V-kansliet

 

§ 6

Studieresa uppföljnings- utvärderingsgruppen

Anmäldes att utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp företar en studieresa till Jämtland den 26 maj 2011.

 

§ 7

Studieresa med Skogsindustrierna


På grund av för få anmälda ställs resan med Skogsindustrierna den 30 maj in. Utskottet beslutade preliminärt att genomföra resan den 6-7 oktober 2011.

§ 8

Utrikes resor


Anmäldes att utskottets ledamöter och arbetande suppleanter deltar enligt följande på de utrikes resor som företas under vecka 6, 2012:

Indien: Matilda Ernkrans (S), Lars Hjälmered (M), Johan Löfstrand (S), Anita Brodén (FP), Sara Karlsson (S), Per Åsling (C), Åsa Coenraads (M), Åsa Romson (MP), Jens Holm (V) och Nina Lundström (F).
Nya Zeeland: Bengt-Anders Johansson (M), Rune Wikström (M),

Helén Pettersson (S), Johan Hultberg (M), Jan-Olof Larsson (S).

Pyry Niemi (S), Irene Oskarsson (KD),  Josef Fransson (SD), Linda Arvidsson Wemmert och Kew Nordqvist (MP).

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 maj 2011 kl. 09.00-12.00 i Skandiasalen.

 

 

 

Justeras den 7 juni 2011

 

Matilda Ernkrans

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:37

 

 

§§ 1-9

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 3 - 11 maj 2011

Beteckning

Rubrik

KOM- och SEK-dokument

 

KOM (2011) 228

Förslag till rådets beslut om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde

KOM (2011) 229

Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde

KOM (2011) 244

Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the Economic and social committee and the Committee of the regions Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020

KOM (2011) 245

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier (omarbetning)

Fakta-PM

 

2010/11:108

Rättsligt bindande avtal inom Forest Europé

K-dokument (beslut)

 

K (2011) 2776

Kommissionens genomförandebeslut av den 2.5.2011 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av betacypermetrin, eugenol, geraniol och tymol i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (Text av betydelse för EES)

K (2011) 2927

Kommissionens genomförandebeslut av den 29.4.2011 om avslutande av de räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen redovisat beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2010

K (2011) 2958

Kommissionens genomförandebeslut av den 29.4.2011 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalningsställen beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) avseende räkenskapsåret 2010

K (2011) 2959

Kommissionens genomförandebeslut av den 3.5.2011 om ändring av beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Sydafrika i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får föras in till Europeiska unionen (Text av betydelse för EES)