Protokoll utskottssammanträde 2010/11:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:39

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39

 

DATUM

2011–05–31

TID

13.00-14.00  14.05-14.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Suppleant välkomnades

Ordförande hälsade William Petzäll (SD) välkommen till utskottet.

§ 2

EU-förslag om färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Andreas Carlgren åtföljd av tjänstemännen Tomas Uddin, Carolina Wuilmart, Emma Nolte, Michael Löfroth och David Mjureke, samtliga från
Miljödepartementet, om

KOM (2011)
112 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050.

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 170-2756-2010/11).

Preliminär svensk ståndpunkt:
Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om en långsiktig strategi för ett konkurrenskraftigt koldioxidsnålt EU år 2050. Regeringen anser att EU bör befästa sin ledande roll i klimatarbetet genom att visa hur en ambitiös klimatpolitik kan kombineras med ekonomisk tillväxt.

EU:s långsiktiga klimatpolitik måste inriktas så att den är konsistent med det övergripande målet om att den globala medeltemperaturen ska öka med högst två grader och med EU-målet om 80-95% utsläppsminskning år 2050. Långsiktiga utsläppsmål behövs för att ge näringslivet tillräcklig förutsägbarhet, skapa incitament för långsiktigt nödvändiga klimatinvesteringar och för att undvika s.k. ”stranded costs” (t.ex. kostnader för investeringar i teknik/infrastruktur som måste avvecklas i förtid pga. felaktiga antaganden om det framtida utsläppspriset).

Regeringen anser att EU bör besluta om bindande utsläppsmål för 2030, 2040 och 2050 (nuvarande 2050-mål är ej bindande) som inkluderar åtgärder utanför EU. De bindande målen som inkluderar åtgärder utanför EU bör bestämmas så att de levererar större sammanlagda utsläppsreduktioner inom och utanför EU än vad kommissionens förslag som endast omfattar utsläppsreduktioner inom EU innebär. De huvudsakliga skälen bakom förslaget är:

  Vägledningen till industrin och övriga beslutsfattare blir tydligare om bindande mål antas.

– Det är av stor betydelse för kostnadseffektiviteten att internationella åtgärder för att minska utsläppen kan tillgodoräknas. Den exakta fördelningen av utsläppsreduktioner inom respektive utanför EU bör anpassas löpande, med beaktande av supplementaritetsprincipen.

– Det är hur mycket de sammanlagda utsläppen av växthusgaser minskar, inom och utanför EU, som är av betydelse för klimatet. EU bör därför ha ambitiösa utsläppsmål som inte begränsar sig till att minska de inhemska utsläppen. Genom att explicit lägga till utsläppsminskningar utanför EU kan bidraget till att klara tvågradersmålet fördjupas.

Kommande sektorsvisa strategier bör ge förslag på styrmedel för att målen ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt både inom och mellan sektorer och på hur klimataspekter ska kunna integreras i alla relevanta politikområden. Regeringen motsätter sig bindande utsläppsmål på sektorsnivå.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från S, MP och V.

 

§ 3

EU-förslag om biologisk mångfald

 

Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Andreas

Carlgren åtföljd av tjänstemännen Tomas Uddin, Carolina Wuilmart,

Emma Nolte, Michael Löfroth och David Mjureke, samtliga från

Miljödepartementet, om

 

KOM (2011) 244 Meddelande från kommissionen till

Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala

kommittén och Regionkommittén Vår livförsäkring, vårt naturkapital

en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020.

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 170-2757-2010/11).

Preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringen är i huvudsak positiv till kommissionens meddelande även om många av åtgärdsförslagen kräver ytterligare analyser. Regeringen delar kommissionens bedömning att förlusterna av biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringarna är det allvarligaste miljöhotet i dag. Det är därför nödvändigt att arbeta gemensamt med en strategi som syftar till att motverka förlusterna av biologisk mångfald. Regeringen ämnar stödja förslag till omfördelning av medel inom EU:s budget till förmån för biologisk mångfald Regeringens övergripande linje är dock att den totala EU-budgeten ska minska.

 

I likhet med Kommissionen anser regeringen att det är viktigt att förbättra effektiviteten i finansieringen av nödvändiga åtgärder för biologisk mångfald exempelvis genom att främja utveckling och användning av innovativa finansieringsmekanismer, bland annat marknadsbaserade styrmedel.

 

Regeringen delar kommissionens bedömning i mål 1 att en gynnsam bevarandestatus måste uppnås för alla livsmiljöer och arter av europeisk betydelse och lämpliga populationer av naturligt förekommande vilda fågelarter för att förhindra ytterligare förluster och återetablera den biologiska mångfalden i EU och stödjer kommissionens förslag till målformulering och inriktningen för åtgärdspaketet.

 

Regeringen delar även kommissionens bedömning i mål 2 att  bevarande och förbättring av ekosystem och ekosystemtjänster kommer att bidra till EU:s mål för hållbar tillväxt och till en mildring av och anpassning till klimatförändringarna. Det kommer också att säkerställa bättre sammanbindning (konnektivitet) mellan ekosystem inom och mellan Natura 2000-områden och på landsbygden som helhet. Regeringen stöder också kommissionens förslag till formulering av målet.

 

När det gäller mål 3 och 4 anser regeringen att det är viktigt att integrera biologisk mångfald i utvecklingen och genomförandet av politiken på andra områden. Sektorsintegreringen inom jord-, skogsbruks- och fiskerisektorerna kan behöva utvecklas ytterligare och kommissionens förslag behöver analyseras och diskuteras vidare. 

 

Regeringen förordar att insatser som rör ersättning för kollektiva nyttigheter ska vara kostnadseffektiva och skapa en gynnsam utveckling för den biologiska mångfalden. Regeringen anser om åtgärder ska finansieras på EU-nivå bör detta ske genom målstyrda åtgärder via landsbygdspolitiken.

 

I likhet med kommissionen anser regeringen att det är viktigt att utveckla vägar mot ett hållbart fiske som tas upp under mål 4 med tillhörande åtgärdspaket. Det är regeringens uppfattning att utvecklingen av ett hållbart fiske måste ske så snart som möjligt.

 

När det gäller mål 5 som handlar om att bekämpa invasiva främmande arter, delar regeringen kommissionens syn att det är nödvändigt att vidta åtgärder på EU-nivå eftersom problemen ofta inte går att isolera till enskilda länder. Regeringen kan stödja att en särskild EU-rättsakt införs men kommer att ha detaljerade synpunkter på dess utformning. Det är viktigt att konsekvenserna är kända innan nya rättsakter införs.

 

Regeringen håller med kommissionen om att EU måste fortsätta öka sina insatser för att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå.  EU bör öka insatserna för att minska externa effekter av konsumtionsmönster, och bör gå före andra länder i detta arbete med att utveckla resurseffektivare produktions- och konsumtionsmönster. Regeringen står bakom den internationella strategin för att mobilisera resurser för arbetet med biologisk mångfald.

 

Regeringen anser att Sverige ska göra en nationell bedömning av behovet av att reglera tillträde till de genetiska resurser som finns inom landets gränser. I övrigt ställer sig regeringen bakom åtgärdsförslagen under mål 6.

 

Regeringen anser att medel på EU-nivå ska användas för gränsöverskridande kollektiva nyttigheter där det finns ett EU-mervärde. Sverige genomför redan ambitiösa nationella åtgärder för biologisk mångfald och det är viktigt att detta kan tas i beaktande i den strategi som utarbetas inom EU.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde följande särskilda yttrande:

Vi anser att den svenska ståndpunkten bör kompletteras med ett åtagande att verka för att strategin blir tydligare och konkretare. Inriktningen för biomångfaldsstrategin är i grunden bra, men den behöver starkare styrmedel för att nå resultat. Exempelvis borde referenserna till Nagoya och dess målsättningar om 17 procents skydd av land- och vattenområden samt 10 procents skydd av kust och marina områden för biologisk mångfald tydliggöras som konkreta målsättningar för EU:s medlemsstater. Fiskeripolitiken måste omfatta även ett hållbart fiske för de områden i tredje land där EU har fiskeriavtal. När det gäller att bekämpa invasiva främmande arter, är det viktigt att också beakta den marina miljön. En kraftfull åtgärd är att regeringen för fram kravet att EU-länderna skriver under barlastkonventionen. Handlingsplanen borde också kunna formulera en strategi för hur icke-GMOodlare ska skyddas från att kontamineras av GMO-grödor.

 

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

§ 4

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2010/11:36, 2010/11:37 och 2010/11:38.

§ 5

EU-förslag om export och import av farliga kemikalier

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 245.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Ny medarbetare

Ordförande hälsade Maria Lindfors välkommen som ny assistent vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

§ 8

Kommande sammanträden m.m.

Utskottet beslutade att genomföra sammanträden m.m. enligt följande:

– Sammanträde tisdag den 7 juni 2011 kl. 10.30

Återrapport om skogen samt överläggning om fiskeprotokollet med Kap Verde 

 

– Sammanträde torsdag den 9juni 2011 kl. 08.00

Överläggning om GMO                         

Kl. 09.00 Skogsindustrierna uppvaktar

 

– Sammanträde tisdag den 21 juni 2011 kl. 18.00

Landsbygdsdepartementet informerar inför Jordbruksrådet i juni samt om avgående och tillträdande ordförandeskap

 

– Information inför Jordbruksrådet i juli får ske skriftligt. Handlingarna skickas ut tisdag den 12 juli

 

– Sammanträde tisdag den 23 augusti 2011 kl. 11.00

 

– Sammanträde torsdag den 15 september 2011 kl. 08.00

Information inför Jordbruksrådet i september

 

– Sammanträde torsdag den 22 september 2011 kl. 10.00

 

– Sammanträde tisdag den 27 september 2011 kl. 11.00

Miljödepartementet informerar om avgående och nytt ordförandeskap

 

– Sammanträde torsdag den 6 oktober 2011 kl. 11.00

Information inför Miljörådet i oktober

 

  Torsdag eftermiddag 6 - 7 oktober 2011

Skogsexkursion med Skogsindustrierna

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 7 juni 2011 kl. 10.30.

 

 

 

 

Justeras den 7 juni 2011

 

 

Matilda Ernkrans

 

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:39

 

 

§ 1

§§ 2-7

§§ 8-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

-

 

-

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2010/11:39

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

170-2716-2010/11

Gail Ramsay/ Angående den s.k. 48-timmarsregeln