Protokoll utskottssammanträde 2010/11:39

Näringsutskottets protokoll 2010/11:39

 

 

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39

 

DATUM

2011–06–07

TID

11.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från Närings- och Miljödepartementen

 

a) Statssekreterare Daniel Johansson, ämnesrådet Anna Carlsson och departementssekreterare Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet, samt kanslirådet Gabor Szendrö, Miljödepartementet, lämnade information om aktuella energifrågor inför rådsmötet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 10 juni.

 

b) Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Magnus Lindbäck, Näringsdepartementet, lämnade information om kommissionens meddelande (KOM (2011) 146) om reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 

Vid besöket närvarade även departementsråden Tim Brooks och Pernilla Winnhed och departementssekreterare Anna Karin Cederblad, Näringsdepartementet.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:38.

 

 

§ 3

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden (NU18)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:73 om mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 18 justerades.

 

 

§ 4

Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. (NU23)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:59 om horisontella konkurrensbegränsningar m.m. och motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 23 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 5 av M-, FP-, C- och KD-ledamöterna.

 

 

 

§ 5

Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer (NU26)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motion 2010/11:N5 om högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 26 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 dels av MP- och V-ledamöterna, dels av S-ledamöterna.

 

vid punkt 2 av S-, MP- och V-ledamöterna.

 

 

§ 6

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

 

 

§ 7

Subsidiaritetsprövning

 

Behandlades fråga om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att tilldela byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vissa uppgifter i samband med skyddet av immateriella äganderätter (KOM(2011) 288).

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Förslag om fördjupad studie av området eHälsa

 

Utskottet behandlade förslag om fördjupad studie av området eHälsa i enlighet med förslag från utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst.

 

Utskottet beslutade att genomföra studien och att till referensgrupp för projektet utse Maria Wetterstrand, Ingela Nylund Watz och Johan Johansson.

 

 

§ 9

Återrapport från parlamentarikermöte i Bryssel

 

Utskottet fick återrapport av Lars Johansson, Hans Rothenberg och Cecilie Tenfjord-Toftby från parlamentarikermöte om energiförsörjning i Bryssel den 24 maj.

 

 

§ 10

Utskottets sammanträde på torsdagar

 

Utskottet diskuterade när utskottets sammanträden på torsdagar ska inledas.

 

Frågan bordlades för senare behandling.

 

 

§ 11

Utskottets första sammanträde i höst

 

Utskottet beslutade att höstens första sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 september.

 

 

§ 12

Studiebesök hos Bolagsverket i Sundsvall

 

Utskottet beslutade att genomföra ett studiebesök hos Bolagsverket i Sundsvall den 21 september.

 

§ 13

Inbjudan till offentlig utfrågning

 

Utskottet informerades om aviserad inbjudan från utbildningsutskottet till offentlig utfrågning inför den kommande forskningspropositionen torsdagen den 29 september.

 

 

§ 14

Förslag om nytt utskottssammanträde

 

Utskottet beslutade att hålla nytt sammanträde torsdagen den 16 juni kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 16 juni 2011

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:39

 

§ 1 a)

1 b)-2

§ 3-4

§ 5

§ 6-14

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (MP), vice ordf.

O

 

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

O

 

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

X

 

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRASUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Åhman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wickberg (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.