Protokoll utskottssammanträde 2010/11:41

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:41

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41

 

DATUM

2011–06-09

TID

08.00-08.40, 09.00-09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

EU-förslag om förordningen om odling av genetiskt modifierade organismer


Utskottet överlade enligt RO 10:4 med statssekreteraren Åsa-Britt Karlsson, åtföljd av tjänstemännen Henrik Dahlsson, Anna-Karin Hedström, Emma Nolte, Monica Törnlund och Johanna Kirsten, samtliga från Miljödepartementet, om

 

KOM (2010) 375 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier

 

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 170-2829-2010/11).

Preliminär svensk ståndpunkt

 

Generellt för den svenska positionen är att vi vill se lösningar som säkrar miljö och hälsa och som samtidigt är i överensstämmelse med regelverket för den inre marknaden och WTO.

 

Kärnan i GMO-regelverket, nämligen en vetenskapligt grundat riskbedömning från fall till fall av GMO, ska även i fortsättningen vara grunden för godkännande av GMO inom EU.

 

Regeringen konstaterar att EU har reformerat GMO-regelverket i striktare riktning flera gånger. Reformerna har hittills inte bidragit till att överbrygga motsättningarna mellan medlemsstaterna. Meningsskiljaktigheterna i GMO-frågan är så stora att det kan diskuteras om  kommissionens förslag kan lösa dem.  Även om det nuvarande GMO-regelverket i EU är föremål för oenighet fungerar det i den meningen att riskbedömningar görs och att ärenden handläggs av kommissionen även om det inte går att fatta beslut varken på kommitté- eller rådsnivå.

 

Utgångspunkten för regeringens ståndpunkt är att förslag på GMO-området bör syfta till ett närmande mellan medlemsstaterna och innebära en förbättrad tillämpning av regelverket. Oförmågan att ta gemensamma beslut om tillstånd för GMO-användning och den utdragna beslutsprocessen är på sikt ohållbar. Det är även oacceptabelt att en pågående handelstvist med USA inte avslutas.

 

Regeringen välkomnar kommissionens ansträngningar för att lösa problemen inom GMO-området, men ser också svårigheter med det förslag som presenterats. Det är för regeringen viktigt att kommissionens förslag utvecklas till att vara i överrensstämmelse med fördragen och WTO:s regelverk. Sverige har därför framfört behov av klarlägganden gällande frågor rörande den inre marknaden och WTO för att kunna göra en helhetsbedömning innan vi låser oss vid en slutgiltig ståndpunkt.

 

För fortsatt arbete med att säkra miljö och hälsa var ett för regeringen centralt uppdrag i rådets slutsatser från 2008 en uppdatering av vägledningen för riskbedömningar. Sverige har klargjort vikten av att kommissionen återkommer med resultaten från uppdragen från rådets slutsatser 2008 för att kunna bedöma helheten av förslaget.

 

S-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

 

Det är väsentligt inte minst ur ett WTO-perspektiv att processerna inom EU för godkännande av GMO skyndas på. Vi delar därför kommissionens vilja till reformer.

I alla tider har människan utvecklat grödor som ger större avkastning. GMO-tekniken skulle kunna skapa nya sorter som minskar trycket på jordbruksmarken när världens befolkning växer och ger därigenom ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tyvärr har utvecklingen fokuserat på andra egenskaper hos växterna.

Vi är mycket oroade över den användning som GMO-tekniken idag har när det gäller kopplingen till bekämpningsmedel. En GMO-gröda kan tvinga odlaren att använda en viss typ av bekämpningsmedel. Det ökar risken för att ogräs och skadedjur utvecklar resistens mot bekämpningsmedlet vilket tvingar fram ökad användning av bekämpningsmedel. Också GMO som tagits fram för att avsöndra insektsgifter kan vara problematiska ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv.

Idag görs en vetenskaplig bedömning inom EU för att säkerställa en GMO-grödas miljö- och hälsoaspekt. Men vi menar att det finns lokala nationella aspekter som gör att ett EU-land ska kunna säga nej till odling av enskilda GMO-grödor också av miljö- och hälsoskäl. Dessa lokala aspekter kan vara situationen för den biologiska mångfalden i enskilda länder och hur det ekologiska jordbruket bedrivs i landet. Det kan handla om vilken utvecklad resistens som finns i ett enskilt medlemsland mot t.ex. Round-up, det kan handla om områden i landet där skador på biologiska mångfalden lett till ekologisk obalans. Det kan också handla om hälsoaspekter kopplat till bekämpningsmedel. Avslutningsvis kan det röra strukturen på jordbruket där exportmöjligheter av ekologiska livsmedel hotas om risken för inblandning av GMO ökar.

 

 

MP-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

 

Kommissionens förslag bör inte godkännas i sin nuvarande utformning. Vi delar inte syftet, att underlätta för godkännande av GMO på EU-nivå. Negativa effekter av GMO på naturen, hälsa och annan näringsverksamhet kan sprida sig över gränser. Därför räcker inte möjligheten till nationellt förbud som skydd mot dessa effekter. 

 

EFSAs riskbedömningar är undermåliga. Kraven som ministerrådet ställde 2008 uppfylls fortfarande inte. Därför saknas grund för att utesluta miljö- eller hälsoskäl som grund för nationella förbud. Som regeringen påpekar är det oklart om de föreslagna grunderna skulle hålla för en överprövning.

 

Socio-ekonomiska konsekvenser är fortsatt dåligt belysta. En viktig aspekt är t.ex. risken för och konsekvenserna av en ökad koncentration på utsädesmarknaden.

 

Vi vill dessutom påminna om parlamentets synpunkt om behovet av obligatoriska skadeståndsfonder i medlemsstaterna. Denna synpunkt baseras på risken för att det kan bli skador. Dessa kan bli gränsöverskridande.

 

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

 

Vi beklagar att regeringen inte välkomnar EU-kommissionens förslag, som ger medlemsländerna större inflytande att bestämma över GMO-grödor. Vi hade önskat att kommissionen hade gått längre i sitt förslag och exempelvis föreslagit fler parametrar för grund för riskanalysen av GMO-grödor. Trots det är kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning och i linje med försiktighetsprincipen och subsidaritetsprincipen. Vi stödjer att medlemsländerna ska få rätten att bestämma själva över huruvida de vill tillåta en GMO-gröda eller inte.

 

Vidare borde regeringen driva på för att medlemsländerna ska kunna avslå GMO-grödor även av miljö- och folkhälsoskäl även om en analys redan gjorts av EFSA. Medlemsländerna kan besitta en helt annan kompetens än den EFSA gör.

 

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Ny suppleant

 

Ordförande hälsade Christina Karlsson (S) välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

 

§ 3

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 juni 2011 kl. 08.00.

 

§ 4

Beslut om närvaro

 

Utskottet medgav att Lisa Rydberg, M-kansliet, fick närvara under punkt 5.

 

§ 5

Uppvaktning av Skogsindustrierna

 

Representanter för Skogsindustrierna uppvaktade utskottet med anledning sin rapport ”Levande Skogar 2010-2011” om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden.

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 16 juni 2011

 

Matilda Ernkrans

 

 

 


 



MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:41

 

 

§ 1-3

§ 4-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande