Protokoll utskottssammanträde 2010/11:41

Justitieutskottets protokoll 2010/11:41

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41

 

DATUM

2011-08-23

TID

11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag om misstänkts rätt att tala med en advokat m.m. (justering)

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande, KOM(2011) 326.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av faktapromemoria från Regeringskansliet, Direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera vid frihetsberövande, 2010/11:FPM126. Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen framgår av promemorian.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Mot beslutet reserverade sig ledamoten för (SD).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

EU-förslag om europeisk statistik om trygghet mot brott (justering)

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott, KOM(2011) 335.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av en promemoria från Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott samt faktapromemoria Förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott, 2010/11:FPM140.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

EU-resan

 

Kansliet informerade.

 

§ 4

Interparlamentariskt möte om den inre säkerhetsstrategin, Europol, Eurojust och Frontex (Bryssel 5-6 oktober 2011)

 

Utskottet beslutade att skicka representanter till mötet. Vilka ledamöter som deltar kommer att beslutas vid nästa sammanträde.

 

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 7

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 13 september 2011 kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 13 september 2011

 

 

Morgan Johansson

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:41

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Lööf (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2011-08-04

 

Bilaga 2

 

Förteckning över inkomna EU-dokument under sommaren som anmäls vid sammanträdet den 23 augusti 2011

 

Inkom datum     Dokument

 

2011-06-16      Meddelande från kommissionen till

                      Europaparlamentet och rådet om halvtids-

                      utvärderingen av ramprogrammet för säkerhet

                      och skydd av friheter för perioden 2007-2013.

                      KOM(2011) 318

 

2011-06-17      Pressmeddelande från rådets möte (utrikes frågor/handel)

                      den 13 maj 2011.

 

2011-06-17      Återrapport från RIF-rådet den 9-10 juni 2011.

 

2011-06-27      Slutsatser från Europeiska rådet den 23-24 juni 2011.

 

2011-06-27      Faktapromemoria 2010711:FPM123

                      Meddelande om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU. 

 

2011-06-27               Faktapromemoria 2010711:FPM124

Direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter.

 

2011-06-27      Faktapromemoria 2010711:FPM125

                      Förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder

                      i civilrättsliga förfaranden.

                     

2011-06-27      Kommissionens rekommendation av den 20.6.2011 om   

                      ändring av rekommendationen om inrättande av en gemensam

                      ”Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal” (Schengenhandbok) som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda när de utför personkontroller vid gränserna K(2006) 5186 slutlig

                      K(2011) 3918

 

2011-06-28      Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

                      Rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

                      Regionkommittén och revisionsrätten. Om kommissionens

                      strategi mot bedrägerier.

                      KOM(2011) 376

 

2011-06-28      Commission Anti-fraud Strategy Commission Staff                   Working Paper Action plan to fight against smuggling                  of cigarettes and alcohol along the EU Eastern border                            Accompanying the document Communication from the             Commission to the European Parliament, the Council,                 the European Economic and Social Committee, and the              Committee of the Regions and the Court of Auditors on                   the Commission Anti-fraud Strategy.

                      SEC(2011) 791

 

2011-06-28      Faktapromemoria 2010/11:FPM126

                      Direktiv om rätt till tillgång till försvarare i

                      Straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera

                      vid frihetsberövande.

 

2011-06-30      Report from the Commission to the European

                      Parliament and the council. Progress report on

                      the development of the second generation

                      Schengen information system (SIS II)

                      July 2010 – December 2010

                      KOM(2011) 391

 

2011-07-04      Pressmeddelande från RIF-rådet den 9-10 juni 2011.

 

2011-07-05      Kommissionens genomförandebeslut om ändring

                      av Sirenehandboken.

                      K(2011) 4574

 

2011-07-05      Faktapromemoria 2010/11:FPM134

                      Grönbok om tillämpningen av EU:s

                      straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör

                      frihetsberövande.

 

2011-07-11      Underlag från Justitiedepartementet inför

                      det informella RIF-rådet den 18-19 juli 2011.

 

2011-07-13      Faktapromemoria 2010/11:FPM140

                      Förordning om europeisk statistik om

                      trygghet mot brott.

 

2011-07-14      Svar från kommissionen med anledning av

                      utskottets utlåtande 2010/11:JuU6 Strategi

                      för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer.

 

2011-07-15      Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet

                      och rådet, Europeiska ekonomiska och sociala

                      kommittén och regionkommittén. Ett EU-system

                      för att spåra finansiering av terrorism: tillgängliga

                      alternativ.

                      KOM(2011) 429

 

2011-07-18      Preliminär dagordning inför rådsmötet om allmänna

                      frågor den 18 juli 2011.

 

2011-07-20      Pressmeddelandet från rådsmötet för jordbruk

                      och fiske den 28 juni 2011.

 

2011-07-25      Rapport från kommissionen till Europaparlamentet

                      och rådet om Rumäniens framsteg inom ramen

                      för samarbets- och kontrollmekanismen.

                      KOM(2011) 460

 

2011-07-25      Supporting document. Accompanying the

                      report from the Commission to the European

                      Parliament and the Council on Progress in

                      Romania under the Co-operation and

                      Verification Mechanism.

                      ROMANIA: Technical Update.

                      SEC(2011) 460

 

2011-07-25      Rapport från kommissionen till Europaparlamentet

                      och rådet om Bulgariens framsteg inom ramen för

                      samarbets- och kontrollmekanismen.

                      KOM(2011) 459

 

2011-07-25      Supporting document. Accompanying the

                      report from the Commission to the European

                      Parliament and the Council on Progress in

                      Bulgaria under the Co-operation and

                      Verification Mechanism.

                      Bulgaria: Technical Update.

                      SEC(2011) 967

2011-07-25      Återrapport från det informella RIF-rådet

                      i Sopot den 18-19 juli 2011. .

 

2011-08-03      Pressmeddelande från rådet för ekonomiska

                      och finansiella frågor den 12 juli 2011.

 

2011-08-04      Pressmeddelande från rådet för allmänna frågor

                      den 18 juli 2011.

 

2011-08-05      Dokument antagna av Europaparlamentet

                      den 6-9 juli 2011.

 

2011-08-08      Kommissionens beslut av den 4.8.2011

                      om ändring av kommissionens beslut

                      K(2006) 2909 om fastställande av tekniska

                      specifikationer för standarder för säkerhets-

                      detaljer och biometriska kännetecken i pass

                      och resehandlingar som utfärdats av

                      medlemsstaterna.

                      K(2011) 5499

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.