Protokoll utskottssammanträde 2010/11:42

Justitieutskottets protokoll 2010/11:42

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42

 

DATUM

2011-09-13

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 22-23 september 2011

 

Statssekreterare Magnus G Graner, ambassadören Lars Werkström, kanslirådet Marie Söderlund, rättssakkunniga Sonja Ahlgren, kanslirådet Charlotte Kugelberg, ämnesråden Anna-Carin Svensson och Nils Hänninger och kanslirådet Marianne Persson informerade inför RIF-rådsmötet den 22-23 september 2011.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 23 augusti 2011 justerades.

 

§ 3

Grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande (JuU2)

 

Utskottet behandlade kommissionens grönbok KOM(2011) 327.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Interparlamentariskt möte om den inre säkerhetsstrategin, Europol, Eurojust och Frontex (Bryssel 5-6 oktober 2011)

 

Utskottet beslutade att Ewa Thalén Finné (M), Roger Haddad (FP), Kerstin Haglö (S) och Maria Ferm (MP) deltar vid mötet.

 

§ 5

EU-förslag om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU

 

Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att den 27 september 2011 hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU, KOM(2011) 274.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

EU-förslag om rätt till tillgång till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande

 

Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att den 27 september 2011 hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande, KOM(2011) 326.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

EU-förslag om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism (EU-TFTS)

 

Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att den 27 september 2011 hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism: tillgängliga alternativ, KOM(2011) 429.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 10

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 27 september 2011 kl. 10.00. OBS Tiden!

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 27 september 2011

 

 

Morgan Johansson

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:42

 

§ 1-10

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Lööf (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2011-08-04

 

Bilaga 2

 

Förteckning över inkomna EU-dokument som anmäls vid sammanträdet den 13 september 2011

 

2011-08-31

13028/11

Pressmeddelande 3108:e mötet i rådet Jordbruk och fiske Bryssel den 19 juli 2011

 

KrU, UbU, TU, SoU, FöU,

JuU, UU, SkU, MJU, NU

2011-09-06

2010/11:FPM147

Meddelande om att bekämpa terrorism och dess finansiering

Justitieutskottet

 

2011-09-09

KOM(2011) 460

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen. Ny version daterad 2011-09-07 som ersätter den första versionen daterad 2011-07-20.

Justitieutskottet

 

2011-09-12

KOM(2011) 459

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Bulgariens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen. Ny version daterad 2011-09-08 som ersätter den första versionen daterad 2011-07-20.

Justitieutskottet

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.