Protokoll utskottssammanträde 2010/11:44

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:44

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44

 

DATUM

2011–08-23

TID

11.00-12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Ledamot och tjänsteman välkomnades

 

Ordförande välkomnade Staffan Danielsson (C), som suppleant i miljö- och jordburksutskottet, och Pia Bodeäng, som assistent i kansliet.

 

§ 2

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokollen 2010/11:42 och 2010/11:43.

 

§ 3

Handel med sälprodukter (MJU3)


Utskottet behandlade proposition 2010/11:144.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Nytt unionsregister för utsläppsrätter (MJU4)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:151.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbar-hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (MJU5)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:152 och en motion.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

EU-förslag om livsmedel avsedda för småbarn samt livsmedel för specialla medicinska ändamål 

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 353.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

EU-förslag om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 416.

 

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 425.

 

Utskottet beslutade, under förutsättning att berört dokument hänvisas till miljö- och jordbruksutskottet, att med stöd av 10 kap. 6 § riksdagsordningen begära att regeringen informerar utskottet om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

 

Regeringens bedömning kan meddelas i en promemoria som bör vara utskottet tillhanda senast tisdagen den 6 september 2011 kl. 10.00

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 9

Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter (MJU6)

 

Utskottet behandlade KOM (2011) 436.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Biologisk mångfald i rinnande vatten

 

Utskottet beslutade att trycka och publicera rapporten Biologisk mångfald i rinnande vatten samt att tisdagen den 4 oktober 2011 kl. 11.00-14.00 genomföra en offentlig utfrågning enligt uppföljnings- och utvärderingens förslag.

 

§ 11

Inkomna skrivelser


Inkomna skrivelser anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 12

Inkomna EU-dokument m.m.

 

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

Utskottet beslutade att begära överläggning enligt 10 kap. 4 § RO med anledning av följande inkomna EU-dokument med

 

regeringen (Utrikesdepartementet) om:

KOM (2011) 363 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Rio+20: mot en grön ekonomi och bättre styrning

 

regeringen (Landsbygdsdepartementet) om:

KOM (2011) 416 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

KOM (2011) 417 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions om den gemensamma fiskeripolitiken

 

KOM (2011) 418 Rapport från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Om rapporteringskrav enligt rådets förordning (eg) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

 

KOM (2011) 424 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension

 

KOM (2011) 425 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken

 

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 13

Utskottets arbetsplan

 

Kanslichefen anmälde utskottets preliminära arbetsplan för hösten 2011. Planen lämnades utan erinran.

 

§ 14

EU-konferens

 

En konferens i Warszawa den 25-26 september, inom ramen för det polska ordförandeskapet, om den gemensamma jordbrukspolitiken anmäldes.

 

Utskottet beslutade att Bengt-Anders Johansson (M) representerar utskottet.

 

§ 15

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 september 2011

kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 15 september 2011

 

Matilda Ernkrans

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:44

 

 

§ 1-15

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 


                                                                              


MILJÖ- OCH                    2011-08-23                                                    Bilaga 3 JORDBRUKSUTSKOTTET                                                                    till protokoll
                                                                                                2010/11:44

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 16 juni – 11 augusti 2011

Beteckning

Rubrik

KOM- och SEK-dokument

 

KOM(2011) 353

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål

SEK(2011) 763

Arbetsdokument från kommissionens avdelgningar Sammanfattning av konsekvensanalysen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål [Tidigare benämnt sammanfattning av konsekvensanalys som åtföljer förslaget till ändring av lagstiftningen om dietlivsmedel]

KOM(2011) 354

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas ansträngningar under 2009 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter

KOM(2011) 359

Rapport från kommissionen om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning för 2008

KOM(2011) 363

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Rio+20: mot en grön ekonomi och bättre styrning

KOM(2011) 369

Förslag till rådetsbeslut om undertecknande, på unionens vägnar, av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

KOM(2011) 371

Förslag till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

KOM(2011) 384

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

KOM(2011) 385

Förslag till rådets direktiv om krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten Utkast framlagt enligt artikel 31 i Euratomfördraget för yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

KOM(2011) 411

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska antas med avseende på tolkningen av artikel 17.5 i Baselkonventionen vid tionde partskonferensen till Baselkonventionen (COP 10) om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall

Beteckning

Rubrik

KOM(2011) 416

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

SEK(2011) 884

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensanalysen Följedokument till förslag till Europaparlamentets och rådet förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

KOM(2011) 417

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions om den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2011) 418

Rapport från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Om rapporteringskrav enligt rådets förordning (eg) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2011) 424

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension

KOM(2011) 425

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken

SEK(2011) 892

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2011) 426

Förslag till rådets förordning om fiskemöjligheter avseende ansjovis i Biscayabukten under fiskesäsongen 2011-2012

KOM(2011) 436

Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter – en strategi med stort europeiskt mervärde för att främja Europas smaker

KOM(2011) 450

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av de nationella strategiska planerna och gemenskapens riktlinjer för landsbygdsutveckling (2007–2013)

KOM(2011) 475

Kommissionens yttrande enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar] av rådets ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna, om ändring av förordningarna (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av direktiven 87/250/EEG, 90/496/EEG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 2002/67/EG, 2008/5/EG och förordning (EG) nr 608/2004

KOM(2011) 479

 

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet

 

 

 

Beteckning

Rubrik

K-dokument

 

KOM(2011) 498

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet i enlighet med artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter

K(2011) 4194

Kommissionens genomförandebeslut av den 17.6.2011 om ändring av beslut 2009/719/EG om tillåtelse för vissa medlemsstater att se över sina
årliga övervakningsprogram för BSE (Text av betydelse för EES)

K(2011) 4213

Kommissionens genomförandebeslut av den 20.6.2011 om ändring av beslut 2008/855/EG när det gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Ungern och Slovakien (Text av betydelse för EES)

K(2011) 4322

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.6.2011 om ändring av besluten 2008/603/EG, 2008/691/EG och 2008/751/EG vad beträffar en förlängning av det tillfälliga undantaget från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Mauritius, Seychellernas och Madagaskars särskilda situation vad beträffar tonfisk och filéer, så kallade ”loins”, av tonfisk

K(2011) 4385

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.6.2011 om ändring av del A i bilaga XI till rådets direktiv 2003/85/EG vad gäller förteckningen över nationella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus (Text av betydelse för EES)

K(2011) 4442

Kommissionens beslut av den 28.6.2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel (Text av betydelse för EES)

K(2011) 4447

Kommissionens beslut av den 24.6.2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till smörjmedel

K(2011) 4448

Kommissionens beslut av den 24.6.2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till handdiskmedel (Text av betydelse för EES)

K(2011) 4507

Kommissionens beslut av den 29.6.2011 om Konungariket Sveriges begäran om undantag i enlighet med artikel 3.4 och 3.5 i direktiv 98/70/EG, ändrat genom direktiv 2009/30/EG

K(2011) 4573

Kommissionens genomförandebeslut av den 29.6.2011 om ändring av beslut 2011/44/EU om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Bulgarien

K(2011) 4595

Kommissionens genomförandebeslut av den 4.7.2011 om godkännande av ett laboratorium i Japan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet

K(2011) 4596

Kommissionens beslut av den 1.7.2011 om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

Beteckning

Rubrik

K(2011) 4642

Kommissionens genomförandebeslut av den 1.7.2011 om upphävande av kommissionens beslut 2006/241/EG om vissa skydd-såtgärder mot vissa produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar

K(2011) 4770

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.7.2011 om ändring av bilagorna II och III till beslut 2010/221/EU vad gäller återkallande av ett utrotningsprogram för renibakterios för Storbritannien och godkännande av ett övervakningsprogram för herpesvirus OsHV-1 µvar för Guernsey

K(2011) 4852

Kommissionens genomförandebeslut av den 11.7.2011 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2011 (Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovenska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

K(2011) 4892

Kommissionens genomförandebeslut av den 11.7.2011 om ett formulär för upplysningar om Natura 2000-områden

K(2011) 4918

Kommissionens genomförandebeslut av den 11.7.2011 om unionens ekonomiska bidrag till 15 medlemsstaters (Bulgarien, Tyskland, Estland,
Irland, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Finland) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn under 2011

K(2011) 4993

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.7.2011 om godkännande av vissa ändrade program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser för år 2011 och om ändring av beslut 2010/712/EU vad gäller unionens finansiella bidrag för program som godkänts genom det beslutet

K(2011) 4497

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.6.2011 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2011

K(2011) 5000

Kommissionens genomförandebeslut av den 6.7.2011 om nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten

K(2011) 5002

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 14.7.2011 om ändring av bilaga Ib till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller de tekniska kraven för vaccinering mot rabies

K(2011) 5016

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 14.7.2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar

K(2011) 5137

Kommissionens genomförandebeslut av den 22.7.2011 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Litauen

Beteckning

Rubrik

K(2011) 5196

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.7.2011 om godkännandena för försäljning, inom ramen för artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG, av de veterinärmedicinska läkemedlen Doxycyklin 50 % WSP och associerade namn, som innehåller den aktiva substansen doxycyklinhyklat

K(2011) 5197

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.7.2011 om godkännandena för försäljning, inom ramen för artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG, av de veterinärmedicinska läkemedlen Doxyfar 50 % WSP och associerade namn, som innehåller den aktiva substansen doxycyklinhyklat

K(2011) 5321

Kommissionens genomförandebeslut av den 2.8.2011 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats
de nya verksamma ämnena acekinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamid, mandipropamid, metaflumizon, fosfan, pyroxsulam och tienkarbazon

K(2011) 5378

Kommissionens genomförandebeslut av den XXX om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2011

Rådets ståndpunkt

 

7906/11

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) (Omarbetning) - Antagen av rådet den 19 juli 2011

5032/11

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av
Europaparlamentest och rådets förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Fakta-PM

 

2010/11:FPM129

Förordning om export och import av farliga kemikalier (omarbetning)

2010/11:FPM142

Meddelande om hållbar utveckling inför Rio +20

Rapporter

 

Rapport TTE 16 juni 2011

Rapport från möte i TTE-rådet den 16 juni 2011 i Luxemburg

Rapport TTE 10 juni 2011

Rapport TTE-rådet (energi) den 10 juni 2011

Rapport informella hälsoministermötet 5-6 juli 2011

Rapport från informellt hälsoministermöte i Sopot 5 – 6 juli 2011

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.