Protokoll utskottssammanträde 2010/11:45

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:45

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:45

 

DATUM

2011–09-15

TID

08.00- 10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Jordbruksråd 19-20 september 2011

 

Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade  information inför Jordbruksrådet den 19-20 september 2011.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:44.

 

§ 3

Handel med sälprodukter (MJU27)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:144.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:MJU27.

 

§ 4

Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (MJU28)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:152 och

1 motion.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:MJU28.

 

V anmälde en reservation under punkt 2, Kontrollsystem m.m.

 

§ 5

Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter (MJU6)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM (2011) 436.

 

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 425.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 7

 

EU-förslag om livsmedel avsedda för småbarn samt livsmedel för speciella medicinska ändamål


Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 353.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

EU-förslag om ekonomisk förvaltning för vissa medlemsstater

Utskottet inledde subsidiarietsprövningen av KOM (2011) 481.

 

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-förslag om ändring av rådets förordning om europeiska fiskerifonden

Utskottet inledde subsidiarietsprövningen av KOM (2011) 484.

 

Ärendet bordlades.

§ 10

Inkomna EU-dokument m.m.

 

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 § RO med anledning av KOM(2011) 495 Förslag till

rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vid Internationella valfångstkommissionens följande fem möten, inklusive de därtill hörande extramötena, med hänsyn till förslag till ändringar av den internationella konventionen för reglering av valfångsten och dess anvisningar.

 

Övriga inkomna EU-dokument m.m. lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 11

Uppföljningen om biologisk mångfald och rinnande vatten och vattenkraft

 

Irene Oskarsson (KD) informerade om att uppföljningsrapporten om biologisk mångfald och rinnande vatten och vattenkraft är klar den 16/9 2011. Utfrågningen i frågan kommer att ske den 4/10 2011 kl. 11.00-14.00.

 

§ 12

 

Överläggningar

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med Landsbygdsdepartementet den 22/9 2011 angående bemyndigande för kommissionen att starta förhandlingar för EU:s räkning i syfte att förnya protokollet till fiskeavtalet med Guinea-Bissau. Vidare beslutade utskottet att tidigarelägga sammanträdet den 22/9 2011 till kl. 9.00.

 

§ 13

Nästa sammanträde m.m.

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 september 2011 kl. 9.00.

 

Vidare informerades om att överläggningen om den gemensamma fiskeripolitiken kommer att ske den 27/10 2011.

 

§ 14

EU-fråga om Rio 20 mot en grön ekonomi och bättre styrning

 

Utskottet överlade enligt RO 10:4 med Statssekreterare Hanna Hellquist, Utrikesdepartementet, åtföljd av tjänstemännen Camilla Nevstad, Björn Andersson, Amanda Olsson, Anders Wallberg, Annika Markovic och Katja Awiti, Miljödepartementet, om

KOM (2011) 363 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Rio+20: mot en grön ekonomi och bättre styrning

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 170-3461-2010/11).

 

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

Regeringen anser att de tre dimensionerna - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga - av hållbar utveckling ska behandlas som integrerade på konferensen.   

 

Regeringen välkomnar att kommissionen belyser en rad viktiga områden och föreslår åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling. Regeringen ser positivt på att kommissionen lyfter fram vikten av ekonomiska styrmedel och incitament för att nå en hållbar utveckling. Därtill är det angeläget, att som kommissionen lyfter fram, främja utvecklingen mot en grön ekonomi bl.a. genom s.k. grön kompetens och gröna arbetstillfällen, i synnerhet för ungdomar. I sammanhanget är det viktigt att se till ekonomin som helhet och att en övergång mot en grönare ekonomi kommer innebära att arbetstillfällen försvinner i vissa sektorer medan andra tillkommer. Regeringen instämmer i kommissionens förslag att incitament bör skapas för att främja privata investeringar och välkomnar att frågor om grön teknologi lyfts fram. Regeringen anser att det i denna process är viktigt att tidigt involvera den privata sektorn.

 

Regeringen instämmer i att det institutionella ramverket för hållbar utveckling behöver stärkas. I sammanhanget framhåller kommissionen att kunskapen om och integrering av hållbar utveckling i FN:s arbete på landnivå bör stärkas, vilket är en prioriterad fråga för regeringen. Ytterligare centrala frågor för Sverige som meddelandet belyser är bättre samverkan mellan miljökonventioner och behovet av att stärka FN:s miljöprogram, UNEP. Regeringen ser liksom kommissionen positivt på ett engagemang från privata sektorn och det civila samhället inför och under Rio +20.    

 

Hållbar utveckling förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi. Regeringen anser även att den sociala dimensionens betydelse för hållbar utveckling bör framhållas. Givet den snabba urbanisering som sker globalt utgör städers roll i ekonomisk utveckling, fattigdomsminskning och riskhantering en viktig faktor.  Tillgången till vatten, sanitet, energi och livsmedel är andra centrala områden.

 

Regeringen agerar för att EU ska verka för ett brett samförstånd med olika länder och grupper av länder kring möjliga resultat av konferensen.

 

MP- ledamoten anmälde följande avvikande mening:

 

Miljöpartiet efterlyser ett starkare svenskt engagemang i FN processen inför världstoppmötet i Rio nästa år. Sverige har en lång och stolt tradition att vara pådrivande för ökat globalt samarbete i miljöfrågor och i FNs reformering, inte minst påkallar det faktum att Sverige och Stockholm var värd för det första FN-mötet om globala miljöfrågor 1972 ett särskilt ansvar.

 

Den konferens som hölls 1992 i Rio engagerande stora delar av det civila samhället. Sverige bör därför utarbeta tydliga prioriterade frågor där man ser att konkreta framsteg bör och kan göras som stärker global hållbar utveckling. Konkret utveckling av samarbeten kring grön omställning behövs. Arbetet kring hållbart jordbruk bör också tas vidare. Att enbart sikta på att Rio+20 resulterar i ett kort gemensamt politiskt uttalande och en lista på goda exempel är att sätta ribban för lågt. Nödvändigheten att börja gå i hållbar riktning i världen är för stor för att låta detta viktiga möte bli en manifestation i regeringarnas dåliga samvete. För att kunna vara en starkare aktör in för mötet behöver regeringen ta hjälp och engagera det civila samhället. För detta krävs en tydlig strategi och mer än att låta representanter från NGOer och näringsliv åka med i delegationen.

 

V-ledamoten anmälde följande särskilda yttrande:

 

Eftersom regeringen än så länge bara har en preliminär ståndpunkt och EU-kommissionens meddelande presenterats som ”ett underlag inför fortsatt dialog med EUs institutioner” väljer Vänsterpartiet att göra detta medskick hellre än en avvikande mening. Vänsterpartiet avser också, i detta eller annat sammanhang, att återkomma med mer detaljer kring våra ståndpunkter inför toppmötet Rio+20, 2012.

 

Sverige borde verka för att EU-kommissionens meddelande blir tydligare avseende vad som egentligen uppnåtts efter toppmötet i Rio 1992 exempelvis avseende implementerandet av Agenda 21. Kommissionens text innehåller vällovliga formuleringar, inte minst om grön ekonomi, men Sverige borde tydligare framhålla de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att på allvar ställa om Europa mot en hållbar utveckling.

 

Vidare är den svenska ståndpunkten i dagsläget endast formulerat som en kortare kommentar till kommissionens text. Sverige behöver ta fram en egen tydlig position inför Rio+20 där Sverige kan lämna ett konkretare bidrag än vad EU hittills gjort. Formuleringen i den svenska ståndpunkten att ”marknadsekonomi” är en förutsättning för hållbar utveckling är olycklig, och, enligt mig, felaktig. Sverige borde i mycket större omfattning betona folkrörelsers/civilsamhällets helt avgörande roll i arbetet för hållbar utveckling.

 

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.


 

Vid protokollet

 

Justeras den 22 september 2011

 

Matilda Ernkrans

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:45

 

 

§ 1-13

§ 14

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.