Protokoll utskottssammanträde 2010/11:49

Finansutskottets protokoll 2010/11:49

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:49

 

DATUM

2011-08-30

TID

15:00-15:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

§ 1

Överlämning av rapport - Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (2010/11:RFR5)

Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet överlämnade sin rapport till utskottet, därefter hölls en kort information och sammanfattning av rapporten av utvärderingssekreterare Gabriela Guibourg och kansliråd Pär Elfvingsson

§ 2

Anmälningar

- Göran Pettersson (M) anmäldes att delta vid det Polska ordförandeskapets  
   interparlamentariska möte för finansutskott den 18-19 september i Warzawa

 

- Riksbankschefen och finansministern kommer till sammanträdet den
  13 september för information inför IMF:s och Världsbankens höstmöten
  Utrikesutskottet deltar också vid informationen

- Utskottet beslutade att ställa sig bakom de danska statsrevisorernas initiativ
  om att skapa ett nordiskt nätverk för revisionsutskott
 

§ 3

Rättelser i vissa lagar (2010/11:FiU43)
Utskottet justerade förslag till betänkande FiU43.

 

§ 4

Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting (2011/12:FiU7)

Utskottet behandlade proposition 2010/11:156.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011/12:FiU8)

Utskottet behandlade proposition 2010/11:150 och motion Fi16.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

EU-förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditinstitut

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 453.

Ärendet bordlades och tas upp till fortsatt beredning den 22 september.

 

 

 

§ 3

Nästa sammanträde

Onsdag 31 augusti, Offentlig utfrågning om utvärderingen av Riksbankens. penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2010/11:49

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M) ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S) vice ordförande

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Lööf (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonas Eriksson ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Åsling (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.