Protokoll utskottssammanträde 2010/11:6

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:6

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6

 

DATUM

2010–11–04

TID

10.10–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen (MJU7)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2010) 486
EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen. Utskottet justerade
efter viss ändring förslag till utlåtande 2010/11:MJU7.

§ 2

Inkommen skrivelse

Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 3

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Utskottets julfest

Utskottet beslutade att julfesten äger rum måndagen den 20 december 2010 kl. 18.00.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 november 2010 kl. 11.00.

Vid protokollet

 

 

Katharina Wahl

 

Justeras den 16 november 2010

 

Matilda Ernkrans

 

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:6

 

 

§§ 1–5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2010/11:6

 

 

Inkommen skrivelse

Dnr

Avsändare / ämne

Kännedomskopia

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 september 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter

 

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2010-11-04

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2010/11:6

 

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 12 oktober - 1 november 2010

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum (MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2010) 569

2010-10-12

2010-10-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Framsteg mot Kyotomålen (i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet)                          SEK(2010) 1204

KOM(2010) 570

2010-10-11

2010-10-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens yttrande enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel samt om ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

KOM(2010) 581

2010-10-12

2010-10-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén enligt artikel 14.2 i direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador

KOM(2010) 562

2010-10-15

2010-10-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av gemenskapens strategi för dioxiner, furaner och polyklorerade bifenyler (KOM(2001) 593) – tredje lägesrapporten

KOM(2010) 563

2010-10-15

2010-10-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

KOM(2010) 575

2010-10-19

2010-10-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheterna enligt protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

KOM(2010) 576

2010-10-22

2010-10-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

KOM(2010) 585

2010-10-19

2010-10-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kloning av djur för livsmedelsproduktion


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum (MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2010) 593

2010-10-25

2010-10-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet. Rapport från kommissionen om genomförandet av direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar och direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

KOM(2010) 596

2010-10-25

2010-10-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt beträffande förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)

KOM(2010) 606

2010-10-25

2010-10-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet

KOM(2010) 607

2010-10-27

2010-10-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet     (Text av betydelse för EES)    SEK(2010) 1252   SEK(2010) 1251

SEK(2010) 1252

2010-10-27

2010-10-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet. Sammanfattning av konsekvensbedömningen {COM (2010) 607} {SEC (2010) 1251}
Denna rapport är bara bindande för de avdelningar vid kommissionen som medverkat i dess utarbetande och föregriper inte ett eventuellt beslut av kommissionen

2010/11:FPM5

2010-10-18

2010-10-20

2010-10-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Fiskemöjligheter i Östersjön 2011

 

 

Återrapporter m.m.

 

Återrapport

2010-10-21

2010-10-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Miljörådet 14 oktober 2010