Protokoll utskottssammanträde 2010/11:9

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:9

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9

 

DATUM

2010–11-18

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 allmän miljö- och naturvård

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 allmän miljö- och naturvård.

Ärendet bordlades.

§ 2

Förslag till Uppföljning av statens satsning på hållbara städer

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport
Uppföljning av statens satsning på hållbara städer.

Utskottet beslutade att rapporten ska tryckas och ges ut i serien Rapporter från riksdagen.

Ärendet bordlades.

§ 3

Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:1, volym 1, när det gäller ramen för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel jämte motionerna 2010/11:Fi230 (S, MP, V) och 2010/11:Fi231 (SD) i berörda delar.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

 

Utskottet tillstyrker det i motion 2010/11:Fi230 (S, MP, V) framlagda förslaget om utgiftsram för år 2011 när det gäller utgiftsområde 20.

Därmed avstyrker utskottet proposition 2010/11:1 och motion 2010/11:Fi231 (SD) i berörda delar. Utskottets beslut fattades med ordförandens utslagsröst och sedan SD-ledamoten avstått från att delta i huvudvoteringen.

 

Mot beslutet anfördes avvikande mening dels av Bengt-Anders Johansson (M), Christine Jönsson (M), Rune Wikström (M), Johan Hultberg (M), Åsa Coenraads (M), Anita Brodén (FP), Per Åsling (C) och Irene Oskarsson (KD) som i stället tillstyrker proposition 2010/11:1 och dels av Josef Fransson (SD) som i stället tillstyrker motion 2010/11:Fi231 (SD) i berörda delar.    

 

Utskottet tillstyrker det i proposition 2010/11:1 framlagda förslaget om utgiftsram för år 2011 när det gäller utgiftsområde 23. Därmed avstyrker utskottet motion 2010/11:Fi230 (S, MP, V) i berörd del.

 

Mot beslutet anfördes avvikande mening av Matilda Ernkrans (S), Helén Pettersson i Umeå (S), Jan-Olof Larsson (S), Sara Karlsson (S), Pyry Niemi (S), Suzanne Svensson (S), Åsa Romson (MP) och Jens Holm (V) som i stället tillstyrkte motion 2010/11:Fi230 i berörd del.

 

Utskottet tillstyrker de i proposition 2010/11:1 framlagda förslagen om beräknade utgiftsramar för år 2012, 2013 och 2014 när det gäller utgiftsområdena 20 och 23.

 

Ledamöterna i S, MP, V och SD deltog inte i beslutet i denna del.

 

Anmäldes särskilt yttrande av Matilda Ernkrans (S), Helén Pettersson i Umeå (S), Jan-Olof Larsson (S), Sara Karlsson (S), Pyry Niemi (S), Suzanne Svensson (S), Åsa Romson (MP) och Jens Holm (V) som anförde följande: Vi har inget särskilt yrkande om budgetarbetet för 2012-2014. Om vårt budgetförslag för 2011 skulle vinna kammarens stöd förutsätter vi att regeringen anpassar sitt budgetarbete för de kommande åren utifrån den situationen.

 

Anmäldes särskilt yttrande av Josef Fransson (SD) som anförde följande: Sverigedemokraterna har inget särskilt yrkande om budgetarbetet för 2012-2014. Om vårt budgetförslag för 2011 skulle vinna kammarens stöd förutsätter vi att regeringen anpassar sitt budgetarbete för de kommande åren utifrån den situationen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Förslag till Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport
Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion.

Utskottet beslutade att rapporten ska tryckas och ges ut i serien Rapporter från riksdagen.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

KUs granskning av subsidiaritetsärenden

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet om tillämpningen av subsidiaritetskontrollen.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

 

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat tre ärenden under den tidsperiod som uppföljningen omfattar. Granskningen av förslagen resulterade inte i att utskottet fann att förslagen stred mot subsidiaritetsprincipen. Därmed föreslog inte utskottet att ett motiverat yttrande skulle avges. Utskottets synpunkter omfattar således endast dessa ärenden.

 

Tidsfristen

I de behandlade ärendena var den stipulerade tidsgränsen på åtta veckor tillräcklig. Den information som inhämtades i ärendena för att kunna göra erforderliga bedömning var relativt begränsad. I ett fall efterfrågade ett par ledamöterna ett utvecklat underlag för att kunna fatta beslut i ärendet.

 

Utskottet vill dock uppmärksamma att tidsfristen är ett orosmoment när det gäller subsidiaritetsprövningen. Miljö- och jordbruksutskottet hanterar regelmässigt ett stort antal ärenden kopplat till lagstiftningen inom EU. Även om kommissionens ärendeplanering finns tillgänglig föreligger relativt stora problem att i förväg planera in eventuella subsidiaritetsärenden. Om de frågor som ska hanteras är komplicerade behövs självfallet mer tid för att sätta sig in i ärendet. Detta innefattar att bl.a. inhämta information från regeringen och övriga relevanta aktörer (t.ex. myndigheter, andra utskott i Sveriges riksdag och andra nationella parlament). I sådana fall kan tidsgränsen på åtta veckor eventuellt försvåra en allsidig analys av ärendet.

 

Kontakter med utskott i andra nationella parlament

Vid beredning av de tre ärendena som avses har inte utskottet haft anledning att ta kontakt med andra nationella parlament. Utskottet har inte haft några invändningar i samband med subsidiaritetskontrollen.

 

Information i Ipex

Vid beredning av de aktuella ärendena har inte information i Ipex använts. Skälet är att systemet ännu inte används på ett sådant sätt att det finns relevant information under framför allt det inledande skedet av beredningsstadiet. 

 

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-förslag om användningen av fosfater m.m. i tvättmedel

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2010) 597.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

EU-förslag om traktorer som släpps ut på marknaden enl. flexibilitetssystemet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2010) 607.

 

Ärendet bordlades.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 25 november 2010 kl. 08.00.

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

 

Justeras den 25 november 2010

 

 

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:9

 

 

§ 1

§§ 2-10

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande