Protokoll utskottssammanträde 2011/12: 51

Finansutskottets protokoll 2011/12:51

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 51

 

DATUM

2012-06-20

TID

08:00 - 08:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Överläggning om EU:s årsbudget

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2013. Under överläggningarna deltog även föredragande Anders Paulander från EU-nämnden.

Medföljande tjänstemän från finansdepartementet var departementsråd Gia Wickbom, departementssekreterare Karin Knutsson samt departementssekreterare Henrik Sikström.

Underlag för överläggningarna utgjordes av regeringens promemoria Rådets läsning av förslaget till EU:s budget för 2013, faktapromemoria 2011/12:FPM155, SEK(2012)270, KOM(2012)300 samt av Hans Lindblads presentation.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet och underströk vikten av att Sverige verkar för budgetrestriktivitet och budgeteffektivitet i förhandlingarna om 2013 års EU-budget.

 

Jakob Johnson (v) anmälde avvikande mening och framförde: Jag delar uppfattningen att restriktivitet och effektivitet ska vara ledord för regeringens agerande men jag anser att särskilda minskningar bör göras av betalningsanslagen under rubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa vad gäller asyl- och migrationspolitiken vars inriktning mot militariseringen av EU:s yttre gränser hindrar människor i behov av skydd att söka asyl inom EU. Jag vill också se större neddragningar av betalningsanslagen under rubrik 4 EU som global partner.

 

§ 2

 Anmälningar

- Utskottet beslutade att under sommaren delegera rätten att begära regeringens
  yttrande i subsidiaritetsprövningsärenden till presidiet.

 

- Utskottet godkände den preliminära ärende- och sammanträdesplanen för hösten
  2012.

 

§ 3

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde. Protokollet sänds dessförinnan med e-post till alla ledamöter för
ev. synpunkter.

 

§ 4

 

Övriga frågor

Ordföranden hälsade Peder Wachtmeister (M) välkommen tillbaka till utskottet.

 

§ 5

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr 2011/12:47-50.

 

 

 

 

§ 6

 

 

 Nästa sammanträde

Preliminärt tisdagen den 28 augusti kl 13:00.
 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2011/12:51

Ledamöter

§1-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edip Noyan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mats Pertoft ( MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Källström (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martin Andreasson (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.