Protokoll utskottssammanträde 2011/12: 52

Finansutskottets protokoll 2011/12:52

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 52

 

DATUM

2012-08-28

TID

13:00-13:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

 Närvarobeslut

 Utskottet medgav att följande personer fick närvara vid punkt 2-3

- från konstitutionsutskottets kansli: kanslichef Kristina Svartz
- från EU- nämndens kansli: kanslichef Margareta Hjort

 

 

§ 2

 

Överläggning med finansmarknadsminister Peter Norman

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om EU-förslag till krishanteringsramverk (KOM(2012)280).


Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM och en faktapromemoria (2011/12:FPM165) om krishanteringsdirektivet, samt Peter Normans presentation.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter inför det fortsatta arbetet.

 

§ 3

Aktuella EU-frågor
Statsrådet Peter Norman och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja informerade och svarade på frågor om:

-           Förslag till ändringar i direktiv om fondföretag (UCITS V )

-           Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (EIB)

-          Förslag till ett reviderat försäkringsförmedlingsdirektiv (IMD)

-          Förslag till förordning om faktablad för investeringsprodukter (PRIPS)

 

Deltog gjorde även tjänstemän från finansdepartementet.

 

§ 4

Anmälningar
- Utskottshandläggare Madeleine Orvelius hälsades välkommen till utskottet.

 

- Utskottet beslutade att sända två representanter att delta vid Europaparlamentets ekonomiutskotts möte om den europeiska terminen den 26 september i Bryssel.  Intresserade ledamöter ombads anmäla sig till kansliet.

 

- Inkomna skrivelser anmäldes, varav två sekretesstämplade återrapporteringar från GAC (allmänna rådet).

 

 

§ 5

EU-förslag om krishanteringsramverk

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2012) 280.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 6

EU-förslag om ändring av fondföretagsdirektivet (UCITS)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2012) 350.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

EU-förslag till förordning om faktablad för investeringsprodukter (PRIPS)
Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2012) 352.

 

Utskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge ett yttrande i subsidiaritetsfrågan över kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (KOM(2012) 352 slutlig).

 

Ärendet bordlades

 

§ 8

EU-förslag om försäkringsförmedling (IMD)
Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2012) 360.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

 Övriga frågor
 
Carl B Hamilton (FP) föreslog att utskottet håller en öppen utfrågning gemensamt
 med socialförsäkringsutskottet med anledning av AP-fondernas framtid.

 Ordföranden välkomnade förslaget och gav kansliet i uppdrag att återkomma
 med förslag på genomförande.  

 

§ 10

 

 

 Nästa sammanträde

Måndag 17 september kl 13:00 i andrakammarsalen:
Öppen utfrågning om den europeiska terminen med Kommissionär Olli Rehn
 

Måndag 17 september kl 15:15 i sessionssalen: sammanträde.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 

 

RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2011/12: 52

Ledamöter

§1-§10

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edip Noyan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mats Pertoft ( MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.