Protokoll utskottssammanträde 2011/12: 54

Finansutskottets protokoll 2011/12:54

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 54

 

DATUM

2012-09-17

TID

Kl. 15.15-15.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Anmälningar

- Martin Brandorf (från utredningstjänsten) och Jesper Sundewall (från
  Riksrevisionen ) hälsades välkomna som extra föredragande i utskottet under

  hösten.

- Utskottet beslutade att sända två representanter att medverka vid det Cypriotiska
   ordförandeskapets EU-möte för finansutskott, i Nicosia den 25-26 november.

   Presidiet återkommer med förslag på deltagare.

- Inbjudan till Bank och finansmarknadskonferens i Dubai den 6-7 november

  anmäldes.

- Utskottet beslutade att Göran Pettersson (M) och Jörgen Hellman (S) deltar
  vid OECDs parlamentariska nätverksmöte i Paris den 4 oktober.

 

§ 2

EU-förslag om krishanteringsramverk (FiU12)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2012) 280. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2011/12:FiU12.

 

V-ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 3

EU-förslag om fondföretagsdirektivet (UCITS)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fondföretagsdirektivet (UCITS),  

KOM(2012) 350.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

EU-förslag om försäkringsförmedling (IMD)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Europaparlaments och rådets direktiv om försäkringsförmedling KOM(2012) 360

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Civilanställda inom polisen (FiU3y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till Justitieutskottet över skrivelse 135 och motioner. Utskottet beslutade att avge yttrande till Justitieutskottet.

 

§ 6

 Övriga frågor
Göran Pettersson (M) och Pia Nilsson (S) redogjorde för utskottets delegationsresa till Portugal den 9-11 september.

 

 

 

 

 

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:52 från den 28 augusti.

§ 8

 

 

 Nästa sammanträde
Öppen utfrågning:
Tisdag den 18 september kl 09.00 om penningpolitiken.
 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2011/12: 54

Ledamöter

§1-§8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edip Noyan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mats Pertoft ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.