Protokoll utskottssammanträde 2011/12:13

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:13

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13

 

DATUM

2011–12–15

TID

09:30–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:12.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

– utskottets tidsplan för januari-mars sänds ut elektroniskt under fredagen.

– Sadevs utvärderingsprogram finns på hemsidan och möjlighet finns att inkomma med synpunkter och önskemål om granskningar och utvärderingar som myndigheten bör genomföra.

– det under våren planeras besök vid Nordiska afrikainstitutet, Inspektionen för strategiska produkter och Sadev. Utskottet beslutade att besöka Sadev den 27 februari 2012.

– Kerstin Lundgren (C) deltar i IPU:s delegation vid möte i Kampala, Uganda, den 31 mars–5 april 2012.

 

Påmindes om att:

– Montenegros talman besöker utskottet i dag kl. 15.00.

– kansliet inbjuder till julavslutning i utskottskorridoren måndagen den 19 december kl. 15.15.

 

§ 3

Reseberättelse över utskottsresa

 

Utskottet beslutade att lägga reseberättelsen över utskottets delegationsresa till Tallinn 20–21 november 2011 till handlingarna. Reseberättelsen ska lämnas till riksdagsstyrelsen.

 

§ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella EU-frågor

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

2011/12:FPM23

 

Utskottet följer upp detta meddelande under våren.

KOM(2011) 704

Utskottet avvaktar den aviserade FaktaPM som bör inkomma inom kort.

KOM(2011) 777

Arbetsprogrammet kommer under v. 50 (preliminärt) att hänvisas av kammaren till utrikesutskottet för granskning enligt 10 kap. 5 § riksdagsordningen.

KOM(2011) 757

Dokumentet läggs till handlingarna

K(2011) 8630

Dokumentet läggs till handlingarna

Kommissionens svar på utrikesutskottets utlåtande 2010/11:UU4 EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden

 

Dokumentet läggs till handlingarna

§ 5

Ev. subsidiaritetsprövningar

 

Utskottet beslutade att ge presidiet tillsammans med kansliet mandat att under riksdagens juluppehåll inleda flera eventuella subsidiaritetsprövningar inom utskottets beredningsområde.

 

§ 6

Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2011) 777.

 

Utskottet beslutade att bereda finansutskottet, arbetsmarknadsutskottet och skatteutskottet tillfälle att senast tisdagen den 24 januari 2012 yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2012, KOM(2011) 777.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll (UU7)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Regeringen har aviserat en proposition om Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition. Propositionen jämte ev. motioner förväntas bli hänvisade till utrikesutskottet.

 

Utskottet beslutade att bereda försvarsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 2 februari 2012 yttra sig över propositionen om Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Mänskliga rättigheter (UU8)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Utskottet beslutade att presidiet ska återkomma till utskottet med en ärendeplan.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 9

Internationella miljöfrågor (UU12)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Internationella insatser (UU13)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2011/12:18 och motioner.

 

Utskottet beslutade att bereda försvarsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 31 januari 2012 yttra sig över skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 11

Övrigt

 

Anmäldes intresse av föredragning om Swedfund, information om u-krediter, information om Sahelregionen m.m.

 

Kent Härstedt (S) rapporterade från valövervakning i Ryssland.

 

Informerades om olika föreningar i riksdagen.

 

Mats Johansson (M) informerade om boken ”Tio år med Putin”.

 

Ordförande önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

 

§ 12

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 januari kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 19 januari 2012

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:13

 

§1–11

§12

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande