Protokoll utskottssammanträde 2011/12:16

Finansutskottets protokoll 2011/12:16

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 16

 

DATUM

2011-12-06

TID

11.00-13.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information om statsskuldförvaltningen
Riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren, informerade utskottet och svarade på frågor.

 

§ 2

Anmälningar

- Kommissionens grönbok om stabiliseringsobligationer har  remitterats
   till finansutskottet

 

 - Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara vid  
   punkt 14 på föredragningslistan.

 

§ 3

 

 

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:FiU1 utgiftsområde 2, motioner och skrivelse 2011/12:138. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12: FiU2.

 

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. MP- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

Tid för inlämnande av reservationer och yttranden bestämdes till onsdag den 7 december kl 16.00.

§ 4

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 utgiftsområde 26 och justerade förslag till betänkande 2011/12:FiU4.

 

§ 5

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag om förordning om marknadsmissbruk (KOM [2011] 651 slutlig)

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Europaparlaments och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

 

Under ärendets beredning har utskottet fått följande information:

- Faktapromemoria från Regeringskansliet med regeringens svar på utskottets fråga om regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipens tillämpning i ärendet (2011/12:FPM36).

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

 

 

 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag om direktiv om marknadsmissbruk (KOM [2011] 654 slutlig)

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Europaparlaments och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

 

Under ärendets beredning har utskottet fått följande information:

- Faktapromemoria från Regeringskansliet med regeringens svar på utskottets fråga om regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipens tillämpning i ärendet (2011/12:FPM35).

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

EU-förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (FiU29)
Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 452.


Ärendet bordlades.

 

§ 8

EU-förslag till ändring av öppenhetsdirektivet
Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 683.

 

Ärendet bordlades.

§ 9

EU- förslag om förordning om marknader för finansiella instrument m.m.
Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 652.

 

Ärendet bordlades.

§ 10

EU-förslag om direktiv om marknader för finansiella instrument m.m.
Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 656.

Ärendet bordlades.

§ 11

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr 2011/12:15.

§ 12

 

Övriga frågor

Utskottet överlämnade till konstitutionsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Nästa sammanträde
Torsdag den 8 december kl 10.30.

§ 14  

 

 

 

Information om aktuella EU-frågor
Statssekreterare Susanne Ackum och statssekreterare Katarina Areskoug informerade utskottet och svarade på frågor.

Medföljande tjänstemän från finansdepartementet: departementsråd Lars Lundberg och departementssekreterare Klara Fernström.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSDAGENS                                     Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                 voteringsförteckning                     till protokoll 2011/12: 16

 

 

§1

§2-6

§7

§8

§9-13

§14

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Tommy Waidelich (S), vice ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

O

 

O

 

-

 

-

 

-

 

Pia Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Göran Pettersson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Jörgen Hellman (S)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Per Åsling (C)

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

Marie Nordén (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Staffan Anger (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Per Bolund (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Anders Sellström (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Ulla Andersson (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 Sven-Erik Bucht (S)

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

O

 

O

 

O

 

-

 

-

 

-

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

O

 

O

 

O

 

X

 

X

 

X

 

 Mats Pertoft ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inger Fredriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.