Protokoll utskottssammanträde 2011/12:19

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:19

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19

 

DATUM

2012–02–14

TID

11:00–12:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)

Utskottet justerade förslag till utlåtande 2011/12:UU4.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 2

Internationella insatser (UU13)

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU13 och motioner.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 3

Närvaro vid föredragning

 

Utskottet beslutade att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden fick närvara vid dagens föredragning om Sahel och Afrikas horn.

 


§ 4

Föredragning om Sahel och Afrikas horn

 

Departementsrådet Lars Ronnås och departementssekreterare Ulrika Reuterwall, båda UD, lämnade information om Sahel och Afrikas horn.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:18 och besöksprotokollen nr 2011/12:4, nr 2011/12:5 och nr 2011/12:6.

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

- debattlistor för utskottets utlåtande UU4 och betänkande UU13 har cirkulerats.

- inbjudan från Blekinge flygflottilj till övningen Lion Effort 2012 fredagen den 30 mars i Blekinge har inkommit. Inbjudan läggs i Mimer och anmälan görs direkt till Blekinge flygflottilj.

- inbjudan till utskottet att delta med två ledamöter i regeringens delegation till RIO +20 den 20-22 juni 2012 har inkommit. Kansliet tar fram förslag till deltagande enligt turordningslistan.

 

- kansliet återkommer med förslag på deltagande ledamot till den svenska IPU-delegationens möte i Kampala den 31 mars-5 april 2012 enligt turordningslistan.

- delegationsledare för Sydamerikaresorna blir Karin Enström till Argentina och Chile, Urban Ahlin till Brasilien och Carin Runesson till Colombia och Venezuela.

- intresseanmälan för delegationsbesök till Bryssel (NATO) den  19-20 april 2012 och till Litauen den 24-25 maj 2012 har delats på bordet.

- kansliet återkommer angående datum för delegationsbesök till Lettland.

- blankett om restider inför studiebesöket i Karlstad har delats på bordet.

 

Beslutades att:

- ta emot Litauens talman torsdagen den 1 mars 2012 kl. 10.30-11.30.

- temat för kommande samtal på Utrikespolitiska föreningen i Karlstad måndagen den 27 februari 2012 blir: Demokrati och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.

 

§ 7

Fråga om överläggning med regeringen enligt RO 10:4

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen angående EU:s budgetstöd (KOM(2011) 638), EU:s utvecklingspolitik – en agenda för förändring (KOM(2011) 637), och samstämmighet (SEC(2011) 1627).

 

Tid är avsatt med statsrådet Gunilla Carlsson tisdagen den 28 februari och tisdagen den 27 mars 2012.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition (UU7)

 

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2011/12:47 och motioner, 2011/12:FPM47, KOM(2011) 704 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 februari 2012 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

Sofia Säterskog

 

Justeras den 21 februari 2012

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:19

 

§1

§ 2

§ 3-4

§ 5-9

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande