Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Protokoll utskottssammanträde 2011/12:21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:21

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21

 

DATUM

2012-03-01

TID

10.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:20.

 

§ 2

EU-fråga på migrationsområdet

 

Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om kommissionens meddelande om ökad solidaritet inom EU på asylområdet: En EU-agenda för bättre ansvarsfördelning och ökat ömsesidigt förtroende.

 

Underlaget utgjordes av KOM(2011) 835 och faktapromemoria 2011/12:FPM118.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var: Regeringen delar kommissionens uppfattning att solidaritet är en viktig del av det gemensamma europeiska asylsystemet och att det finns ett behov av att omsätta solidariteten i konkreta åtgärder. Det är även viktigt att solidariteten kopplas till ansvar. Regeringen ser positivt på att meddelandet ger en mer nyanserad bild av hur asylsituationen ser ut i de olika medlemsstaterna där det är tydligt att solidaritet inom EU inte endast är en fråga för medlemsstater vid Medelhavet.

Regeringen anser att fokus för solidaritet inom EU på asylområdet ska vara på praktiskt samarbete och kapacitetsbyggande insatser. Åtgärder som främst är nationella åtaganden ska i första hand genomföras och finansieras nationellt. Samtidigt är gemensam finansiering motiverad i vissa fall för att vidareutveckla och genomföra gemensamma prioriteringar, men det måste ske genom omprioritering inom givna budgetramar och inom existerande regelverk/åtgärder.

Att leva upp till EU-lagstiftningen och internationell rätt för att undvika effekter på andra medlemsstater är grundläggande. Det är av vikt att kommissionen betonar detta. Stöd ska inte ges endast för att en medlemsstat har valt att inte genomföra nödvändiga åtgärder tidigare.

Kommissionen ska enligt fördraget övervaka genomförandet av den gemensamma lagstiftningen och dess tillämpning.

Innan det föreslås mekanismer för EU-intern omfördelning av personer som beviljats uppehållstillstånd eller asylsökande, måste en noggrann konsekvensbedömning göras av pilotprojektet för omfördelning av personer som beviljats internationellt skydd på Malta, för att nyttan, kostnaden och effektiviteten av en sådan mekanism ska kunna bedömas.

Regeringen anser att ett välfungerande och flexibelt asylsystem borde kunna hantera överföringar enligt Dublinsystemet eftersom dessa ärenden enligt svensk erfarenhet endast utgör en mindre del av det totala antalet asylsökande eller irreguljära migranter.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

S-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: De budgetära konsekvenserna är fortfarande oklara och vi kan inte ställa oss bakom ett förslag som kan innebära ökade utgifter och icke förutsägbara effekter på EU:s kommande långtidsbudget.

 

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Kommissionen slår fast att solidariteten mellan medlemsstaterna måste öka och att asylområdet är ett viktigt område för att visa denna solidaritet. Sverigedemokraterna delar regeringens ståndpunkt att åtgärder som huvudsakligen är nationella åtaganden huvudsakligen ska finansieras just nationellt. Varje land har ett ansvar för att utforma en ansvarsfull asylpolitik med tillhörande system. Det ska åligga medlemsstaterna att göra detta utifrån sina egna förutsättningar; inte EU. Det går alldeles utmärkt att visa solidaritet med andra medlemsstater som emellanåt kan få exceptionellt stora flyktingströmmar, men det faktum att migrationen är ojämnt fördelad kan inte enbart vara ett argument för att centralisera asylpolitiken till unionsnivå.

Solidaritet förutsätter också ansvarstagande. Att i s.k. solidariska satsningar skyffla skattepengar till länder i Sydeuropa är att betrakta som kortsiktiga åtgärder för att dämpa effekterna av massimmigrationen. Dessa länder har sedan länge underlåtit att åtgärda sina strukturella brister och ska inte nu kunna lyfta över ansvaret på vare sig andra länder eller på EU.

På sikt måste dessa länder lösa sina strukturella problem och genom långtgående åtgärder visa ett ökat ansvarstagande. Mot bakgrund av att det finns för många länder som inte tar sitt ansvar blir EU:s asylpaket därmed att betrakta som ett lappa och laga-paket och inte som en lösning för att komma tillrätta med de strukturella asylproblemen på vår kontinent. I sammanhanget ska man ha i åtanke att en stor del av spridningseffekterna av migrationen beror just på system som EU själva har upprättat; Schengen, fri rörlighet et al.

De mest effektiva lösningarna torde vara att kraftigt minska migrationsströmmarna till Europa och att de sydeuropeiska nationerna själva tar fullt ansvar för sin migrationspolitik. Sverige ska inte behöva belasta vare sig sin EU-avgift, sina trygghetssystem eller sitt rättsväsende för att lösa problem dessa länder sedan länge borde ha tagit itu med.

Asylpolitiken bör göras till en nationell fråga i dess helhet.

 

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Det är tydligt att kommissionen stöter på patrull från medlemsländerna när det gäller att förbättra villkoren i flyktingmottagande, få flera medlemsländer att ta emot asylsökande eller att mildra de grymma effekterna av Dublinförordningen. Denna slår fast att den asylsökande måste söka i första europeiska land, vilket innebär att de flesta tvingas söka i Italien, Grekland eller på Malta, där asylprövningen är rättsosäker och mottagandevillkoren mycket svåra.

Eftersom medlemsländerna är låsta i sina förhandlingar kring Dublinförordningen tvingas kommissionen i sitt meddelande KOM(2011) 835 föreslå en rad åtgärder som ska lappa lite på en dålig utgångspunkt.

Kommissionen har däremot lätt att få gehör för förslag som sluter Europas gränser ytterligare, för upprustning av Frontex och för en förskjutning av EU:s yttre gräns till grannländerna. Därför motsätter Vänsterpartiet sig överenskommelser mellan EASO (Europeiska stödkontoret för asylfrågor) och Frontex samt Europol.

Vänsterpartiet har sedan Stockholmsprogrammet varit starkt kritiskt till ett gemensamt europeiskt asylsystem som harmoniserar nedåt. Det är ytterst viktigt att medlemsländerna har möjlighet att bedriva en mer generös flyktingpolitik än den som fastläggs i gemensamma direktiv. En studie ska startas för att se över möjligheten att gemensamt handlägga asylansökningar. Vänsterpartiet anser att ett sådant projekt i förlängning kan leda till just harmonisering nedåt eftersom det är lättare att komma överens om en restriktivare hållning än det motsatta.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Övriga aktuella EU-frågor

 

Statsrådet Tobias Billström informerade utskottet om:

– Det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS)

– Greklands nationella handlingsplan för asylreform och migrationshantering

– Irreguljär invandring.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Socialavgifter (SfU9)

 

Utskottet behandlade motioner om socialavgifter.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Migration och asylpolitik (SfU10)

 

Utskottet behandlade motioner om migration och asylpolitik.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Information av Migrationsverket

 

Tf. generaldirektör Christina Werner, rättschef Mikael Ribbenvik och verksamhetschef Caroline Henjered informerade om ERPUM (European Return Platform for Unaccompanied Minors) och om Lifos, Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation.

 

 

 

§ 7

Kanslimeddelanden

 

Utskottet beslutade att sammanträden på torsdagar fortsättningsvis ska börja kl. 10.30.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 mars 2012 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 13 mars 2012

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:21

 

§ 1–5

§ 6

§ 7–8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

X

 

X

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

X

1)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Nilsson (S) ersätter Fredrik Lundh Sammeli (S) 111123–120501

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande  1) delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande