Protokoll utskottssammanträde 2011/12:22

Civilutskottets protokoll 2011/12:22

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22

 

DATUM

2012-03-13

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:20 och 2011/12:21.

 

§ 2

Överläggning med regeringen

 

Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen

ägde rum med statssekreteraren Magnus Graner samt tjänstemän från Justitiedepartementet, rörande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, KOM(2011) 778 och förslag till Europa­parlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, KOM(2011) 779.

 

Regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet angavs i enlighet med vad som redovisats i tidigare till civilutskottet översänd promemoria från Justitiedepartementet (dnr 090-1620-2011/12).

Se bilaga 2.

 

Företrädarna för samtliga partier förklarade att de delar regeringens ståndpunkt.

 

§ 3

Familjerätt (CU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande 2011/12:CU16.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-, MP- och V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Konsumenträtt (CU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 5

Ersättningsrätt (CU18)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Inkommet EU-dokument

 

Anmäldes ett inkommet EU-dokument enligt förteckningen.

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse enligt förteckningen.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 15 mars 2012 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 15 mars 2012

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:22

 

§ 1–8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S) tjl. t.o.m. 120331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (S) ers. t.o.m. 120331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande